D,Ď

A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

Default
Událost kreditního defaultu je definovaná jako porušení platební morálky dlužníka. V regulatorní terminologii (vyhláška ČNB č. 123/2007) se obvykle používá pojem selhání dlužníka, ke kterému dochází v okamžiku, kdy je pravděpodobné, že nesplatí své závazky řádně a včas, aniž by věřitel přistoupil k uspokojení pohledávky ze zajištění nebo alespoň jedna splátka (jejíž výše je věřitelem považována za významnou) je po splatnosti déle než 90 dnů.
Deflace
Dlouhodobější pokles většiny cen v ekonomice. Nejedná se tedy o zápornou inflaci způsobenou vývojem jen v některých cenových segmentech, ani o jednorázový či krátkodobý pokles cenové hladiny.
Deflační spirála
Deflační spirála je situace v období ekonomické krize, kdy klesají ceny a ekonomická aktivita z důvodu nedostatečné poptávky. Utlumená poptávka vede ke snižování výroby, cen, zisků, mezd, zaměstnanosti i vybraných daní, v reakci na to klesají investice, spotřeba i vládní výdaje, čímž se prohlubuje pokles poptávky. S tím jak ceny klesají, mají navíc spotřebitelé i firmy tendenci z racionálních důvodů odkládat některé nákupy (zejména dražších a dlouhodobějších statků) v očekávání dalšího poklesu cen a zvyšují tak svou míru úspor. Pokud však deflace trvá delší dobu, jsou jejich úspory nižší, než kdyby ekonomika nebyla deflační recesí postižena. Kvůli nízké poptávce jsou mnohé podnikatelské projekty ztrátové. Splátky dluhů, jejichž nominální hodnota není poklesem cen dotčena, se s klesajícími příjmy firem i domácností stávají tíživějšími a do problémů s finanční stabilitou se nakonec mohou dostat i banky, které úvěry poskytly. Ekonomika se dostává do spirály mířící stále k většímu ekonomickému poklesu.
Depozitář
Banka, která eviduje majetek fondu a průběžně kontroluje, zda fond nakládá s majetkem fondu v souladu se zákony a statutem fondu.
Derivát
Instrumenty, jež jsou odvozeny od podkladových aktiv; v nejužším pojetí opce, financial futures a swapy.
Devizové rezervy
představují zahraniční aktiva České národní banky (vklady u zahraničních bank, zahraniční cenné papíry, zlato, rezervní pozice u IMF), která jsou snadno mobilizovatelná a je možné je využít především jako zdroj přímého financování platební nerovnováhy i nepřímé regulace velikosti této nerovnováhy prostřednictvím intervencí na devizovém trhu
Dezinflace
Dezinflací je označováno snižování inflace.
Devizové intervence
Devizové intervence jsou nákupy či prodeje cizích měn za domácí měnu centrální bankou (nebo jinou centrální autoritou) na devizovém trhu, jejichž cílem může být buď tlumení kolísavého vývoje měnového kurzu resp. napětí na devizovém trhu a/nebo uvolnění popř. zpřísnění měnové politiky. Více.
Diskont
Rozdíl mezi hodnotou vlastního kapitálu fondu kolektivního investování připadající na jeden cenný papír a kurzem cenného papíru na veřejných trzích. V minulosti měly uzavřené fondy povinnost vůči svým podílníkům nebo akcionářům odkup jejich akcií, pokud byl kurs delší dobu výrazně nižší než vlastní kapitál.
Diskontní sazba
Diskontní sazba je měnověpolitická úroková sazba, která zpravidla představuje dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. V současné době ji ČNB využívá k úročení přebytečné likvidity, kterou banky u ČNB uloží přes noc v rámci tzv. depozitní facility. Podrobněji na stránce: 
http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/index.html#d2:  .
Diverzifikace
Rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika mezi více cenných papírů nebo jiných majetkových hodnot (aktiv).
Dividenda
Část zisku akciových společností, která se na základě rozhodnutí valné hromady rozděluje mezi akcionáře. Pro ně představuje důchod plynoucí z vlastnictví akcií. Výše dividendy je stanovena valnou hromadou v propočtu na nominální hodnotu jedné akcie z části vykázaného zisku.
Dlouhodobější finanční pasiva
Zahrnují vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce, vklady se splatností nad 2 roky, emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky, kapitál a rezervy.
Dlouhodobější finanční závazky MFI
Dlouhodobější finanční závazky MFI jsou finanční nástroje s tak nízkou likvidností, že již nejsou zahrnuty do peněžních agregátů. Skládají se z vkladů s dohodnutou dobou splatnosti přesahující dva roky, vkladů s výpovědní lhůtou přesahující tři měsíce, dluhových cenných papírů emitovaných s původní dobou splatnosti delší než dva roky a kapitálu a rezerv MFI v ČR.
Dluhopis
Dluhopis je cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě a vyplácení výnosů z něj k určitému datu.
Dohled na dálku
Dohled na dálku spočívá především v pravidelném monitoringu činnosti jednotlivých bank a celého sektoru, kontrole dodržování obezřetnostních pravidel a limitů.
Dohled na místě
Dohled na místě vykonávaný přímo v sídlech bankovních subjektů se zaměřuje na posouzení všech rizik, která banky podstupují v rámci bankovníiho podnikání a na posouzení řídicích a kontrolních procesů v klíčových oblastech činnosti banky.
Dow Jones Index
Dow Jones Industrial Average (DJIA) je jedním z nejznámějších ukazatelů vývoje na americkém akciovém trhu. Je to jeden z nejstarších světových ukazatelů. DJIA se skládá z akcií 30 amerických společností, které patří mezi největší a nejvíce obchodované. Od roku 1896, kdy byl poprvé publikován se jeho struktura značně změnila.
Durace
Významný ukazatel, který se používá při řízení úrokového rizika. Představuje průměrnou dobu, za kterou investor získá veškeré budoucí příjmy z dluhopisu. Je konstruován jako vážený průměr jednotlivých období, kde vahami jsou současné hodnoty budoucích příjmů příslušných jednotlivým obdobím. S růstem durace roste riziko spojené s investicí do daného dluhopisu.