C, Č

A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

Cenný papír
Právní nárok majitele vůči tomu, kdo je v něm zavázán. Cenný papír je nositelem právního nároku, který v sobě ztělesňuje a je pro jeho vznik, existenci, převod a zánik v zásadě nenahraditelný. Cenné papíry mohou být vydávány v listinné nebo zaknihované formě. V ČR není cenný papír definován. Zákon o cenných papírech pouze vymezuje soustavu cenných papírů, do které patří akcie, zatímní listy, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy, a jiné cenné papíry, které jsou za cenné papíry prohlášeny jinými zákony.
Cenný papír na jméno
Druh cenného papíru podle převoditelnosti. Na cenném papíru na jméno je uvedeno jméno oprávněného. Převod se uskutečňuje cesí, přičemž je třeba o této skutečnosti uvědomit (popř. získat povolení) emitenta.
Cenný papír na majitele
Cenný papír, na němž není uvedeno jméno majitele. U těchto cenných papírů je změna majitele možná již pouhým předáním cenného papíru (převodem v Centrálním depozitáři cenných papírů).
Centrální depozitář cenných papírů
Právnická osoba oprávněná k vedení evidence zaknihovaných cenných papírů. Centrální depozitář cenných papírů zahájil činnost 7. 7. 2010, do té doby jeho činnost dočasně vykonávalo Středisko cenných papírů.
Centrální registr úvěrů
Centrální registr úvěrů (CRÚ) je informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob a umožňuje operativní výměnu těchto informací mezi účastníky CRÚ. Účastníkem CRÚ jsou všechny banky a pobočky zahraničních bank, působící na území České republiky a další osoby, stanoví-li tak zvláštní zákon (v současné době Česká konsolidační agentura). Povinností účastníka CRÚ je provádění pravidelné měsíční aktualizace databáze CRÚ. Přístup k informacím je umožněn jednotlivým účastníkům a České národní bance jako provozovateli CRÚ.
Ceny neobchodovatelných statků
Zahrnují ceny položek ze spotřebitelského koše ČSÚ, které mají charakter služeb. Tyto položky lze rozdělit na regulované (např. vodné, stočné, odvoz odpadků, MHD, elektřinu a plyn, zdravotní péči, vzdělávání) a ostatní (např. imputované nájemné aproximující ceny bydlení, nájemní bydlení, opravárenské služby, rekreaci a ubytování, restaurace a jídelny, služby péče o tělo, finanční a pojistné služby). Tyto ostatní ceny jsou součástí jádrové inflace.
Ceny obchodovatelných statků
Zahrnují ceny položek ze spotřebitelského koše ČSÚ, které jsou součástí jádrové inflace a mají charakter zboží. Jedná se např. o odívání, obuv, vybavení a potřeby pro bydlení a zahradničení, dopravní prostředky a IT vybavení. Do této skupiny však nepatří ceny potravin, alkoholu a tabáku a pohonných hmot, jejichž ceny se vyznačují specifickým chováním.
Ceny potravin
Ve svých materiálech ČNB za ceny potravin označuje sloučenou skupinu cen potravin a nealkoholických nápojů s cenami alkoholických nápojů a tabáku.
Ceny průmyslových výrobců
Ceny průmyslových výrobců jsou zjišťovány měsíčně ČSÚ na základě údajů z vybraných organizací. Jde o ceny sjednané mezi dodavatelem a odběratelem v tuzemsku bez daně z přidané hodnoty a spotřební daně (bez nákladů na dopravu k zákazníkovi a nákladů s ní spojených) fakturované za významnější obchodní případy.
Ceny tržních služeb
Ceny tržních služeb jsou zjišťovány měsíčně ČSÚ a zahrnují ceny vnitrostátní nákladní dopravy, služeb pošt a telekomunikací, peněžnictví, pojišťovnictví, ostatních podnikatelských služeb a stočného.
Ceny zemědělských výrobců
Ceny průmyslových výrobců jsou zjišťovány měsíčně ČSÚ na základě údajů z vybraných organizací. Jde o ceny sjednané mezi dodavatelem a odběratelem v tuzemsku bez daně z přidané hodnoty a spotřební daně (bez nákladů na dopravu k zákazníkovi a nákladů s ní spojených) fakturované za významnější obchodní případy.
CERTIS
CERTIS (Czech Express Real-Time Interbank Gross Settlement System) je jediným platebním systémem pro mezibankovní zúčtování v české měně v České republice. Systém je provozován Českou národní bankou. Zpracovává veškeré mezibankovní transakce v českých korunách, mezibankovní platby v cizí měně nezajišťuje.
CESR
Výbor evropských dohledů nad trhy cenných papírů (The Committee of European Securities Regulators – CESR) vznikl z rozhodnutí Evropské komise z června 2001 jako nezávislý poradní výbor, jehož úkolem bylo spolupracovat s Evropskou komisi zejména při přípravě prováděcích předpisů k evropské legislativě. CESR dále zajišťoval efektivní spolupráci mezi evropskými dohledovými orgány a konzistentní implementaci legislativy ES. Vlastní práce Výboru probíhala v rámci tzv. expertních skupin, které se zaměřovaly na specifické oblasti dohledu (ochrana investorů, zneužívání trhu apod.).
Od 1. ledna 2011 veškeré úkoly CESR převzala ESMA (European Securities and Market Authority – Evropský orgán pro cenné papíry a trhy).
CEÚ
Centrální databáze základních informací o majitelích a disponentech účtů, vedených úvěrovými institucemi pro jejich klienty, tedy pro fyzické nebo právnické osoby či jiné subjekty. Centrální evidenci účtů provozuje Česká národní banka pro stát na základě zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů. Přístup do systému mají pouze oprávnění žadatelé v souladu s § 6 uvedeného zákona.
CFD (contract for difference) – finanční rozdílová smlouva
CFD je dohoda mezi kupujícím a prodávajícím o vyplacení rozdílu mezi cenou podkladového aktiva (akcie, měny, komodity, indexy atd.) v době otevření pozice z dané smlouvy a jeho cenou k okamžiku uzavření této pozice.
Finanční rozdílové smlouvy jsou produkty s pákovým efektem. Nabízejí možnost investice oproti složení pouze malé zálohy, tzv. marže (zajištění), z celkové hodnoty investice. Umožňují investorům spekulovat na růst cen podkladových aktiv (pomocí „dlouhých pozic“) nebo jejich pokles (pomocí „krátkých pozic“).
Při ukončení smlouvy dochází k uhrazení rozdílu mezi původní a aktuální cenou dané finanční rozdílové smlouvy a/nebo podkladového aktiva (podkladových aktiv). Pokud je rozdíl kladný, platí poskytovatel CFD investorovi. Pokud je rozdíl záporný, musí zaplatit investor poskytovateli rozdílové smlouvy.
Finanční rozdílové smlouvy nejsou z důvodu své rizikovosti pro drobné investory vhodné.
Consensus Forecasts
Pravidelná měsíční publikace společnosti Consensus Economics shrnující předpovědi stovek prominentních ekonomů a analytických týmů ohledně budoucího vývoje ve světě. ČNB využívá tyto předpovědi při tvorbě předpokladů o budoucím vývoji vnějšího prostředí ve své makroekonomické prognóze.
CPI
CPI (Consumer Price Index) je index spotřebitelských cen, který zachycuje cenovou hladinu v ekonomice z pohledu domácností/spotřebitelů, a to na bázi cen spotřebitelského koše, tj. stabilního vzorku mnoha stovek položek zboží a služeb spotřebovávaných průměrnou domácností. Změny indexu v čase ukazují na vývoj životních nákladů. Národní cenové indexy CPI různých zemí nejsou mezi sebou z metodických důvodů zcela srovnatelné, proto je v zemích EU konstruován rovněž Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP), který se od národního CPI mírně liší svým celkovým pojetím (mj. strukturou a váhou statků ve spotřebitelském koši).
Custodian
Custodian nebo-li uschovatel je subjekt, který se zavazuje převzít do úschovy a pro jiné spravovat cenné papíry a jiná finanční aktiva.
Cyklická složka salda vládního sektoru
Cyklická složka salda vládního sektoru vyjadřuje vliv ekonomického cyklu na hospodaření vládního sektoru.
Časová cena
Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem. Zpravidla je nižší než nová cena věci.
Česká kancelář pojistitelů
Profesní organizace pojistitelů (pojišťoven), kteří provozují pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení). Ve vztahu k poškozeným, tj. těm, kterým byla provozem vozidla způsobena škoda a mají nárok na plnění podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, vystupuje Česká kancelář pojistitelů jako garant a poskytovatel mj.:
- plnění za škodu na zdraví nebo usmrcením způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba,
- plnění za škodu způsobenou provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti (u věcné škody pouze pokud tato škoda přesáhne částku 5 000 Kč).
Číslo účtu
Číslo účtu je jedinečný identifikátor účtu klienta. U účtů vedených v České republice je členěno na předčíslí, které obsahuje nejvíce 6 číselných znaků, základní část čísla účtu, která obsahuje nejméně 2 a nejvíce 10 číselných znaků, a čtyřznakový číselný kód platebního styku banky, která účet vede.
Čistá inflace
Přírůstek indexu spotřebitelských cen po vyloučení položek regulovaných cen a po očištění o primární dopady změn nepřímých daní. Čistá inflace se skládá z inflace cen potravin, cen pohonných hmot a tzv. korigované inflace bez pohonných hmot. Do konce roku 2001 byly v čisté inflaci stanoveny inflační cíle ČNB. Od roku 2002 jsou inflační cíle ČNB stanoveny v celkové inflaci, a čistá inflace tak má pouze analytické využití.
Čistá finanční aktiva
Rozdíl mezi úhrnem finančních aktiv a úhrnem závazků.
Čistá zahraniční aktiva
Spojujícím článkem měnové statistiky a statistiky platební bilance jsou čistá zahraniční aktiva MFI. Tato zahrnují zahraniční aktiva MFI (jako měnové zlato, hotovost jiná než Kč, cenné papíry emitované nerezidenty ČR a úvěry poskytnuté nerezidentům ČR) minus zahraniční pasiva MFI ČR (jako vklady v držbě nerezidentů, repo operace, podíly a akcie fondů peněžního trhu a dluhové cenné papíry s dobou splatnosti do dvou let včetně emitované MFI a v držení nerezidentů).
Čisté jmění
Vyrovnávací položka rozvahy rovnající se rozdílu mezi úhrnem nefinančních a finančních aktiv na jedné straně a celkových závazků na straně druhé.