A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

Banka
Akciová společnost se sídlem na území ČR, která je na základě udělené bankovní licence oprávněna vykonávat bankovní činnost na území ČR a při dodržení postupů stanovených právem ES (viz též pasportizace, notifikace), též na území jiných členských států EU (viz jednotná bankovní licence).
Bankovka<>
Bankovka je cenný papír s určitou nominální hodnotou stanovenou v peněžní jednotce, bezúročný platební prostředek, vydávaný centrální bankou (v některých zemích i obchodními bankami). Je to jedna z forem peněz – hotovost, hotovostní platební prostředek.
Bankovní činnost
Činnost tvořící předmět podnikání banky. Primárně přijímání vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů. Banka může též vykonávat např. finanční pronájem, platební styk a zúčtování, vydávání a správu platebních prostředků, otevírání akreditivů, obstarávání inkasa, finanční makléřství, směnárenskou činnost či pronájem bezpečnostních schránek. Taxativní výčet bankovních činností je uveden v § 1 odst. 1 a 3 zákona o bankách.
Bankovní dohled
Činnost spočívající v posuzování žádostí o udělení bankovních licencí, v dohledu nad dodržováním podmínek stanovených bankovními licencemi, v průběžné kontrole dodržování právních předpisů, jestliže je ČNB k této kontrole zvláštními právními předpisy zmocněna,, jakož i v ukládání opatření k nápravě a pokut při zjištění nedostatků v činnosti banky, pobočky zahraniční banky nebo konsolidačního celku, jehož součástí je banka (tzv. bankovní dohled na konsolidovaném základě). Hlavním úkolem bankovního dohledu je zajištění bezpečného a plynulého fungování bankovního systému a jeho účelný rozvoj. V ČR je výkon bankovního dohledu svěřen ČNB.
Bankovní licence
Správní akt vydaný ČNB, na jehož základě je česká akciová společnost nebo pobočka zahraniční banky se sídlem mimo území EU oprávněna na území ČR vykonávat bankovní činnost.
Bankovní tajemství
Pojem, který není zákonem definován. Předmětem bankovního tajemství jsou všechny bankovní obchody, peněžní služby úverových institucí, vč. stavů na účtech a depozit. Pokud k tomu klient úvěrové instituce neudělí souhlas nebo pokud ze zákona nevyplývá jinak, nesmí být informace spojené s předmětem bankovního tajemství úvěrovou institucí sděleny třetím osobám. Zákonné výjimky se týkají sdělování informací orgánům, jejichž taxativní výčet je uveden v příslušném právním předpisu.
Benchmark
Srovnávací základna či kritérium při vyhodnocování výkonnosti investice. Například lze srovnávat výkonnost vlastního akciového portfolia, se kterým investor obchoduje na pražské burze s vývojem oficiálního burzovního indexu PX. Tento index je potom benchmarkem - referenční úrovní pro vyhodnocování úspěšnosti investičních záměrů.
Bezkuponový dluhopis
Emise bezkuponového dluhopisu zavazuje emitenta splatit k určitému datu v budoucnosti nominální (jmenovitou) hodnotu. Na primárním a sekundárním trhu se prodává za cenu nižší, než je nominální hodnota. Rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou prodeje je tzv. diskont. Bezkuponový dluhopis nemá kupónové splátky mezi emisí a splatností nominální hodnoty.
Běžný účet platební bilance
Zachycuje toky zboží (vývoz a dovoz) a služeb (příjmy a výdaje z dopravních služeb, cestovního ruchu a ostatních obchodních a neobchodních služeb), výnosy z kapitálu, investic a práce (úroky, dividendy, reinvestované zisky, pracovní příjmy) a kompenzující položky k reálným a finančním zdrojům poskytnutým či získaným bez protihodnoty (běžné jednostranné převody jako např. dary, výživné, penze, zahraniční pomoc, příspěvky aj.).
BIC
Kód BIC (Business Identification Code) jednoznačně identifikuje banku v mezinárodním platebním styku (podobně jako kód platebního styku u čísla účtu v rámci ČR). Skládá se z 8 nebo 11 znaků. Je založen na mezinárodní normě ISO 9362.
Bid-to-Cover Ratio
Vyjadřuje poměr celkové poptávky k uspokojené poptávce v primárních aukcích střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů.
Bilanční likvidita
Schopnost instituce dostát svým závazkům v odpovídající objemové a časové struktuře.
Binární opce
Binární opce je investiční nástroj, prostřednictvím kterého je možno spekulovat na růst nebo pokles hodnoty podkladového aktiva typicky kurzu určité měny nebo jejich kombinací, přičemž existují pouze dva možné výsledky obchodu, neboť investor obvykle poté, co za svůj vstup (za investici do binární opce) zaplatí počáteční vklad (opční prémii/premium)
  • buď – za předpoklad, že investice bude úspěšná, tj. investor správně určí vývoj hodnoty podkladového aktiva – obdrží při splatnosti opce (expiraci) předem stanovenou finanční hodnotu, která po očištění o uhrazenou opční prémii představuje jeho zisk,
  • nebo – pokud investor nesprávně určí vývoj hodnoty podkladového aktiva a utrpí ztrátu, protože přichází o opční prémii.
V případě opcí s 50% pravděpodobností pohybu hodnoty podkladové akcie směrem nahoru či dolů platí, že jakýkoliv poplatek a jakýkoliv nevýhodný poměr prémie a potenciálního zisku vede v delším časovém období ke ztrátám investora.
Bond
viz Dluhopis
Bonus
Zvýhodnění pojistníka či pojištěného. Nástroj úpravy pojistných podmínek v závislosti na povaze rizika převzatého pojišťovnou do pojistného krytí. Má buď formu slevy na pojistném (např. za bezeškodní průběh pojištění), nebo formu podílu pojištěných na výnosech z technických rezerv.
BRKI
Bankovní registr klientských informací. Registr úvěrů poskytnutých bankami fyzickým osobám - podnikatelům i nepodnikatelům; obsahuje údaje o úvěrech poskytnutých i o těch, o něž osoba jen zažádala, obsahuje tak pozitivní i negativní informace o platební morálce.
Broker
Osoba obchodující s investičními instrumenty svým jménem, ale na příkaz a na účet zákazníků.
BSI kategorie nástrojů
Rozvahová statistika MFI zahrnuje tyto nástroje: Emitované oběživo, vklady, emitované akcie/podílové listy fondů peněžního trhu, emitované dluhové cenné papíry, kapitál a rezervy a ostatní pasiva. Za účelem rozlišení měnových pasiv a pasiv jiné než měnové povahy se vklady dále člení na jednodenní vklady, vklady s dohodnutou splatností, vklady s výpovědní lhůtou a repo operace.
BSI statistika
viz Rozvahová statistika
Burza
Instituce, která organizuje trh s investičními nástroji. Organizování trhu s investičními nástroji obvykle zahrnuje stanovení postupů, kterými se na základě poptávky a nabídky dojde k uzavření obchodu s investičním nástrojem. Obchodovat na burzovním trhu mohou vlastním jménem pouze obchodníci s cennými papíry. Burzovní trh může být trhem regulovaným nebo volným.