A   B   C,Č   D,Ď   E   F   G   H,Ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R,Ř   S,Š   T   U   V   W   X   Y   Z,Ž  

ABO
ABO (automatizované bankovní operace) je systém interního účetnictví a platebního styku ČNB. Je zároveň systémem, ve kterém jsou vedeny a spravovány účty klientů ČNB, především veškeré účty státní pokladny.
ABO-K
ABO-K je systém internetového bankovnictví ČNB pro klienty, kterým ČNB vede účty v systému ABO.
Administrace investičního fondu
Administrací investičního fondu jsou zejména tyto činnosti:
  • oceňování majetku a dluhů investičního fondu,
  • výpočet aktuální hodnoty cenného papíru vydávaného tímto fondem,
  • vedení seznamu vlastníků cenných papírů vydávaných tímto fondem,
  • uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů,
  • vyřizování stížností a reklamací investorů,
  • compliance a vnitřní audit.
Administrátor investičního fondu
Osoba, která provádí administraci investičního fondu.
ADR
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Oprávnění rozhodovat některé spory mezi spotřebiteli a jinými subjekty má v oblasti finančních služeb finanční arbitr (podrobnosti v zákoně č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi); oprávnění dalších subjektů řešit spotřebitelské spory vyplývají z příslušných právních předpisů.
Agregovaná rozvaha sektoru MFI
Suma harmonizovaných rozvah všech MFI, které jsou rezidenty v ČR.
Agresivní obchodní praktiky
Agresivní praktiky jsou takové, u kterých je způsobem prodeje nebo nátlaku cílem ovlivnit rozhodnutí spotřebitele.
Akcie
Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení akciové společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti a právo získávat předkupní právo na nově emitované akcie. Akcie vydává každá akciová společnost, k jejich nabízení veřejnosti nebo obchodování na veřejném trhu, např. na burze, je nutné povolení ČNB.
Akcionář
Majitel akcií, s nimiž jsou spojena práva akcionáře (viz akcie). Podle svého podílu na celkovém počtu akcií může být minoritní (menšinový) nebo majoritní (většinový). Větší množství držených akcií znamená větší možnost ovlivňovat činnost akciové společnosti.
Akciová společnost s proměnným základním kapitálem
Akciová společnost s proměnným základním kapitálem je akciová společnost, která vydává akcie, s nimiž je spojeno právo akcionáře na jejich odkoupení na účet společnosti, a jejíž obchodní firma obsahuje označení „investiční fond s proměnným základním kapitálem“, které může být nahrazeno zkratkou "SICAV". Akciovou společností s proměnným základním kapitálem může být pouze investiční fond.
Akciový fond
Akciový fond trvale investuje na akciovém trhu (tj. do akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií)
minimálně 80 % aktiv. Doplňkově se akciové fondy rozlišují z hlediska rizika geografického
a sektorového.
Aktivní správa portfolia
Aktivní způsob rozhodování o tom, jaká aktiva (zejména cenné papíry), v jakém objemu a kdy budou nakoupena či prodána do majetku fondu kolektivního investování nebo majetku svěřeného do obhospodařování obchodníkovi s cennými papíry. Závisí na rozhodování portfolio manažera, a to v souladu se statutem fondu či plánovanou strukturou portfolia (viz pasivní správa portfolia).
Akreditovaná osoba dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
Subjekt, jemuž ČNB udělila akreditaci, tj. oprávnění pořádat odborné zkoušky (např. podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru) – návrh odboru 651.
AML
Boj proti praní špinavých peněz. Soustava předpisů (zejm. zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů), jejichž smyslem a cílem je zabránit legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Asset management
Obhospodařování individuálního portfolia. Investiční služba, jejímž cílem je zhodnocování majetku klientem svěřeného k obhospodařování prostřednictvím investování na finančních trzích při respektování klientem požadované likvidity a současné minimalizaci rizika.