ČNB > O ČNB > Komunikace České národní banky s veřejností

Komunikace České národní banky s veřejností

Česká národní banka poskytuje veřejnosti informace o skutečnostech, údajích a rozhodnutích vznikajících během její činnosti a informace, jejichž poskytování jí ukládají zákony. Hlavním komunikačním kanálem ČNB jsou internetové stránky (www.cnb.cz). Kromě řady pravidelných či nepravidelných publikací, které ČNB vydává, je bohatým zdrojem informací také veřejnosti přístupná odborná knihovna a Expozice se stálou výstavou „ Lidé a peníze“.

Důležitou součástí komunikace s veřejností je vyřizování podání fyzických a právnických osob, která se týkají činnosti ČNB.

Podáním se rozumí:

  1. dotaz vyjadřující iniciativu osob motivovanou snahou získat vysvětlení záležitostí týkajících se činnosti ČNB,
  2. podnět navrhující řešení určité otázky spadající do působnosti ČNB,
  3. upozornění, kterým veřejnost poukazuje na jednání regulovaného a/nebo dohlíženého subjektu,
  4. žádost o stanovisko ČNB k právní úpravě nebo žádost o výklad právního pojmu souvisejícího s činností ČNB
  5. stížnost podle § 175 správního řádu (zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád ve znění zák. č. 413/2005 Sb.)
  6. ostatní stížnosti a oznámení vyjadřující iniciativy, jimiž osoby žádají o ochranu svých zájmů, upozorňují na určité nedostatky či závady v činnosti ČNB, jejích útvarů a zaměstnanců,
  7. petice představující uplatnění práva osob samostatně nebo společně se obracet podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti ČNB.

Zvláštní kategorii tvoří žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (postup a formulář žádosti naleznete v textu níže).

Vyřizování podání v České národní bance

ČNB přijímá podání týkající se její činnosti ve formě písemné, elektronické, faxové a telefonické kromě stížností a peticí, které musí mít vždy písemnou podobu. Vyřizována jsou zpravidla v té formě, ve které byla podána. Písemná podání jsou vyřizována do 30 dnů od jejich doručení. Stížnosti podle § 175 správního řádu jsou vyřizovány v zákonem stanovené lhůtě do 60 dnů.

ČNB neodpovídá pouze na podání zaslaná „na vědomí“, anonymní, opakovaná a další nestandardní písemná podání - např. ta, která obsahují vulgární výrazy, jsou nečitelná nebo mají zmatečný nebo nesrozumitelný obsah.

Formulář podání dotazu, podnětu, upozornění (webový formulář)
Formulář pro zadání kvalifikovaného dotazu (webový formulář)

Poskytování informací Českou národní bankou

podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s tímto zákonem poskytuje ČNB informace vztahující se k její působnosti, a to ve smyslu § 2 odst. 1 tohoto zákona. Žádost musí být v písemné formě (poštou, e-mailem, faxem nebo osobně přes podatelnu ústředí nebo poboček ČNB) doručena do ČNB. Musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti (viz elektronický formulář níže).

Žadatelem může být každá fyzická i právnická osoba. Termín pro vyřízení žádosti je stanoven na 15 dnů od jejího přijetí, není-li zákonem stanoveno jinak. Pokud žádosti o poskytnutí informace ČNB nevyhoví, vydá o tom v zákonné lhůtě rozhodnutí, které se doručuje do vlastních rukou žadatele. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může žadatel podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání, o němž do 15 dnů od jeho předložení rozhoduje bankovní rada ČNB. Žadatel může podat také stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, a to do 30 dnů od doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle zákona.

Informace o ČNB ve smyslu § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve struktuře dané vyhláškou č. 442/2006 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (externí odkaz)

Nahlížení do registru oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích vedeného ČNB podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "registr")

V souladu s tímto zákonem vede ČNB registr pro své vedoucí zaměstnance (2. až 4. stupně řízení podle § 124 odst. 3 zákoníku práce) vyjma členů bankovní rady ČNB, jejichž evidenčním orgánem je mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. ČNB umožní každému občanovi na základě jeho písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy, které ČNB neověřuje a které nemají charakter veřejné listiny.

Do registru je možné nahlížet:

a) v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla s omezenou časovou platností doručeného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou.

b) osobně v budově ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 v prostorách odborné knihovny ČNB (vstup ze Senovážného námětí), a to v PO - ST v době od 10 do 12 hodin. Informace o postupu k získání uživatelského jména a hesla Vám sdělí pracovníci samostatného odboru komunikace na telefonních linkách 2323, 2013, 3585. Formulář je k dispozici také na podatelně (vchod ze Senovážné ulice) nebo v knihovně ČNB (vchod ze Senovážného náměstí).

Elektronický formulář žádosti

Formulář žádosti k vytištění (pdf, 109 kB)

Stručný návod na zobrazení oznámení vedoucích zaměstnanců ČNB podaných podle zákona č.159/2006 Sb. (pdf, 302 kB)

Veřejný ochránce práv

Působnost Veřejného ochránce práv (ombudsmana) v rozsahu daném zákonem č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv se vztahuje i na Českou národní banku, a to v případech, kdy Česká národní banka působí jako správní úřad ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.) a kdy se ombudsman na základě podnětu fyzické nebo právnické osoby obrací na Českou národní banku se svými požadavky.

Působnost ombudsmana se nevztahuje na činnosti, kdy Česká národní banka nepůsobí jako správní orgán. Pro styk s ombudsmanem a pro plnění jeho požadavků vytvořila Česká národní banka podmínky a stanovila vnitřní postupy.

Spojení na odbor komunikace, sekce kancelář:

zelená (bezplatná) linka: +420 800 160 170
elektronická pošta: podatelna@cnb.cz
poštovní adresa:
Česká národní banka
Sekce kancelář, odbor komunikace
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
fax: +420 224 412 179