Bilance ČNB
v mil. Kč
  AKTIVA 31.07.2018 Rozdíl ve srovnání
s minulou dekádou
  1.Zlato582 0
  2.Pohledávky vůči MMF82 404 -611
  3.Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 129 636 -47 804
  3.1Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích819 919 -18 574
  3.2Cenné papíry1 804 365 -41 872
  3.3Ostatní pohledávky vůči zahraničí505 352 12 642
  4.Pohledávky vůči bankám v tuzemsku0 0
  5.Pohledávky vůči státu0 0
  6.Hmotný a nehmotný majetek3 200 -19
  7.Ostatní aktiva27 697 3 734
  7.1Ostatní finanční aktiva4 407 -49
  7.2Oceňovací rozdíly19 064 3 171
  7.3Ostatní4 226 612
   AKTIVA CELKEM 3 243 519 -44 700
       
  PASIVA    
  1.Bankovky a mince v oběhu594 903 -5 775
  2.Závazky vůči MMF81 223 -582
  3.Závazky vůči zahraničí6 628 58
  3.1Přijaté úvěry ze zahraničí636 -10
  3.2Ostatní závazky vůči zahraničí5 992 68
  4.Závazky vůči bankám v tuzemsku2 422 699 -272 742
  4.1Přijaté úvěry2 293 600 -314 364
  4.2Povinné minimální rezervy84 625 22 504
  4.3Ostatní závazky vůči bankám44 474 19 118
  5.Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím288 624 285 833
  z toho Garanční systém finančního trhu16 0
  6.Ostatní pasiva6 195 -2 834
  7.Rezervy251 -5
  8.Základní kapitál a rezervní fondy1 400 0
  9.Oceňovací rozdíly5 884 -1 567
  10.Zisk nebo ztráta z předchozích období-183 163 0
  11.Zisk nebo ztráta za účetní období18 875 -47 086
   PASIVA CELKEM 3 243 519 -44 700
Celkové částky v tabulkách (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
V Praze dne 06.08.2018