Bilance ČNB
v mil. Kč
  AKTIVA 10.10.2018 Rozdíl ve srovnání
s minulou dekádou
  1.Zlato546 0
  2.Pohledávky vůči MMF82 580 20
  3.Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 139 518 5 760
  3.1Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích829 080 -194 341
  3.2Cenné papíry1 857 109 31 583
  3.3Ostatní pohledávky vůči zahraničí453 329 168 518
  4.Pohledávky vůči bankám v tuzemsku0 0
  5.Pohledávky vůči státu0 0
  6.Hmotný a nehmotný majetek3 178 1
  7.Ostatní aktiva32 128 -62
  7.1Ostatní finanční aktiva4 438 0
  7.2Oceňovací rozdíly22 272 0
  7.3Ostatní5 418 -62
   AKTIVA CELKEM 3 257 950 5 719
       
  PASIVA    
  1.Bankovky a mince v oběhu601 453 -1 452
  2.Závazky vůči MMF81 390 19
  3.Závazky vůči zahraničí8 824 1 681
  3.1Přijaté úvěry ze zahraničí640 -1
  3.2Ostatní závazky vůči zahraničí8 184 1 682
  4.Závazky vůči bankám v tuzemsku2 706 449 248 239
  4.1Přijaté úvěry2 607 912 218 082
  4.2Povinné minimální rezervy85 552 50 754
  4.3Ostatní závazky vůči bankám12 985 -20 597
  5.Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím2 906 -240 992
  z toho Garanční systém finančního trhu17 -10 196
  6.Ostatní pasiva10 960 -1 594
  7.Rezervy252 0
  8.Základní kapitál a rezervní fondy1 400 0
  9.Oceňovací rozdíly5 319 0
  10.Zisk nebo ztráta z předchozích období-183 163 0
  11.Zisk nebo ztráta za účetní období22 160 -182
   PASIVA CELKEM 3 257 950 5 719
Celkové částky v tabulkách (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
V Praze dne 15.10.2018