Bilance ČNB
v mil. Kč
  AKTIVA 10.02.2018 Rozdíl ve srovnání
s minulou dekádou
  1.Zlato602 0
  2.Pohledávky vůči MMF78 464 -29
  3.Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 074 243 14 921
  3.1Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích765 665 -14 406
  3.2Cenné papíry1 710 399 8 153
  3.3Ostatní pohledávky vůči zahraničí598 179 21 174
  4.Pohledávky vůči bankám v tuzemsku0 0
  5.Pohledávky vůči státu0 0
  6.Hmotný a nehmotný majetek3 289 0
  7.Ostatní aktiva24 729 36
  7.1Ostatní finanční aktiva4 201 0
  7.2Oceňovací rozdíly17 893 0
  7.3Ostatní2 635 36
   AKTIVA CELKEM 3 181 327 14 928
       
  PASIVA    
  1.Bankovky a mince v oběhu581 652 1 135
  2.Závazky vůči MMF78 969 -28
  3.Závazky vůči zahraničí76 192 11 858
  3.1Přijaté úvěry ze zahraničí26 093 15 103
  3.2Ostatní závazky vůči zahraničí50 099 -3 245
  4.Závazky vůči bankám v tuzemsku2 655 941 220 053
  4.1Přijaté úvěry2 533 036 584 387
  4.2Povinné minimální rezervy54 372 -38 323
  4.3Ostatní závazky vůči bankám68 533 -326 011
  5.Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím6 409 -218 885
  z toho Garanční systém finančního trhu4 214 -200
  6.Ostatní pasiva7 320 1 697
  7.Rezervy233 0
  8.Základní kapitál a rezervní fondy61 480 0
  9.Oceňovací rozdíly5 137 0
  10.Zisk nebo ztráta z předchozích období-243 243 0
  11.Zisk nebo ztráta za účetní období-48 763 -902
   PASIVA CELKEM 3 181 327 14 928

Účetní závěrka ještě nebyla posouzena externím auditorem.

V Praze dne 14.02.2018