Bilance ČNB
v mil. Kč
  AKTIVA 10.11.2018 Rozdíl ve srovnání
s minulou dekádou
  1.Zlato546 0
  2.Pohledávky vůči MMF83 453 -40
  3.Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 188 711 -610
  3.1Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích834 597 1 896
  3.2Cenné papíry1 853 201 -159
  3.3Ostatní pohledávky vůči zahraničí500 913 -2 347
  4.Pohledávky vůči bankám v tuzemsku0 0
  5.Pohledávky vůči státu0 0
  6.Hmotný a nehmotný majetek3 174 14
  7.Ostatní aktiva12 157 -1 649
  7.1Ostatní finanční aktiva4 554 0
  7.2Oceňovací rozdíly69 0
  7.3Ostatní7 534 -1 649
   AKTIVA CELKEM 3 288 041 -2 285
       
  PASIVA    
  1.Bankovky a mince v oběhu606 110 3 152
  2.Závazky vůči MMF81 552 -39
  3.Závazky vůči zahraničí35 222 4 329
  3.1Přijaté úvěry ze zahraničí674 -677
  3.2Ostatní závazky vůči zahraničí34 548 5 006
  4.Závazky vůči bankám v tuzemsku2 687 195 216 870
  4.1Přijaté úvěry2 590 865 415 287
  4.2Povinné minimální rezervy80 052 -103 540
  4.3Ostatní závazky vůči bankám16 278 -94 877
  5.Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím2 895 -226 871
  z toho Garanční systém finančního trhu17 -90
  6.Ostatní pasiva13 100 1 283
  7.Rezervy263 0
  8.Základní kapitál a rezervní fondy1 400 0
  9.Oceňovací rozdíly4 020 0
  10.Zisk nebo ztráta z předchozích období-183 163 0
  11.Zisk nebo ztráta za účetní období39 447 -1 009
   PASIVA CELKEM 3 288 041 -2 285
Celkové částky v tabulkách (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
V Praze dne 14.11.2018