Bilance ČNB
v mil. Kč
  AKTIVA 10.02.2017 Rozdíl ve srovnání
s minulou dekádou
  1.Zlato617 0
  2.Pohledávky vůči MMF89 276 -10
  3.Pohledávky vůči zahraničí včetně CP2 672 922 97 447
  3.1Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích342 477 -105 923
  3.2Cenné papíry1 762 255 85 184
  3.3Ostatní pohledávky vůči zahraničí568 190 118 186
  4.Pohledávky vůči tuzemským bankám0 0
  5.Pohledávky vůči státu0 0
  6.Hmotný a nehmotný majetek3 431 0
  7.Ostatní aktiva13 721 1 112
  7.1Ostatní finanční aktiva4 652 0
  7.2Oceňovací rozdíly5 545 0
  7.3Ostatní3 524 1 112
   AKTIVA CELKEM 2 779 967 98 549
       
  PASIVA    
  1.Bankovky a mince v oběhu558 384 6 887
  2.Závazky vůči MMF88 441 -10
  3.Závazky vůči zahraničí79 762 -3 884
  3.1Přijaté úvěry ze zahraničí32 578 -4 043
  3.2Ostatní závazky vůči zahraničí47 184 159
  4.Závazky vůči tuzemským bankám1 971 972 251 614
  4.1Přijaté úvěry910 500 124 600
  4.2Povinné minimální rezervy120 155 -12 078
  4.3Ostatní závazky vůči bankám941 317 139 092
  5.Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím5 684 -153 396
  z toho Garanční systém finančního trhu3 617 658
  6.Ostatní pasiva5 924 -1 565
  7.Rezervy288 0
  8.Základní kapitál a rezervní fondy15 561 0
  9.Oceňovací rozdíly9 393 0
  10.Zisk nebo ztráta z předchozích období45 919 0
  11.Zisk nebo ztráta za účetní období-1 361 -1 097
   PASIVA CELKEM 2 779 967 98 549

Hospodářský výsledek roku 2016 České národní banky k 31. 12. 2016, vykázaný v položce 10 pasiv dekádní bilance, je předběžný a nejsou v něm zahrnuty všechny dodatkové operace za rok 2016. Účetní závěrka ještě nebyla posouzena externím auditorem.

V Praze dne 15.02.2017