Bilance ČNB
v mil. Kč
  AKTIVA 20.05.2018 Rozdíl ve srovnání
s minulou dekádou
  1.Zlato588 0
  2.Pohledávky vůči MMF80 352 0
  3.Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 097 025 3 504
  3.1Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích819 169 10 750
  3.2Cenné papíry1 781 972 23 903
  3.3Ostatní pohledávky vůči zahraničí495 884 -31 149
  4.Pohledávky vůči bankám v tuzemsku0 0
  5.Pohledávky vůči státu0 0
  6.Hmotný a nehmotný majetek3 255 12
  7.Ostatní aktiva29 849 218
  7.1Ostatní finanční aktiva4 322 0
  7.2Oceňovací rozdíly19 854 0
  7.3Ostatní5 673 218
   AKTIVA CELKEM 3 211 069 3 734
       
  PASIVA    
  1.Bankovky a mince v oběhu595 721 2 377
  2.Závazky vůči MMF80 876 0
  3.Závazky vůči zahraničí15 368 7 050
  3.1Přijaté úvěry ze zahraničí6 233 3 217
  3.2Ostatní závazky vůči zahraničí9 135 3 833
  4.Závazky vůči bankám v tuzemsku2 701 415 -6 487
  4.1Přijaté úvěry2 563 300 -19 099
  4.2Povinné minimální rezervy97 647 12 598
  4.3Ostatní závazky vůči bankám40 468 14
  5.Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím3 482 797
  z toho Garanční systém finančního trhu861 733
  6.Ostatní pasiva6 497 590
  7.Rezervy243 0
  8.Základní kapitál a rezervní fondy1 400 0
  9.Oceňovací rozdíly5 419 0
  10.Zisk nebo ztráta z předchozích období-183 163 0
  11.Zisk nebo ztráta za účetní období-16 189 -593
   PASIVA CELKEM 3 211 069 3 734
Celkové částky v tabulkách (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
V Praze dne 23.05.2018