Bilance ČNB
v mil. Kč
  AKTIVA 10.09.2018 Rozdíl ve srovnání
s minulou dekádou
  1.Zlato560 -17
  2.Pohledávky vůči MMF82 684 19
  3.Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 153 972 -11 775
  3.1Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích825 040 -2 376
  3.2Cenné papíry1 830 488 8 180
  3.3Ostatní pohledávky vůči zahraničí498 444 -17 579
  4.Pohledávky vůči bankám v tuzemsku10 0
  5.Pohledávky vůči státu0 0
  6.Hmotný a nehmotný majetek3 187 3
  7.Ostatní aktiva23 104 53
  7.1Ostatní finanční aktiva4 459 0
  7.2Oceňovací rozdíly15 400 0
  7.3Ostatní3 245 53
   AKTIVA CELKEM 3 263 517 -11 717
       
  PASIVA    
  1.Bankovky a mince v oběhu597 795 1 067
  2.Závazky vůči MMF81 489 19
  3.Závazky vůči zahraničí5 349 -5 325
  3.1Přijaté úvěry ze zahraničí664 -4 907
  3.2Ostatní závazky vůči zahraničí4 685 -418
  4.Závazky vůči bankám v tuzemsku2 707 105 213 326
  4.1Přijaté úvěry2 609 300 219 400
  4.2Povinné minimální rezervy80 303 17 946
  4.3Ostatní závazky vůči bankám17 502 -24 020
  5.Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím2 594 -215 717
  z toho Garanční systém finančního trhu5 0
  6.Ostatní pasiva12 163 179
  7.Rezervy254 0
  8.Základní kapitál a rezervní fondy1 400 0
  9.Oceňovací rozdíly7 250 0
  10.Zisk nebo ztráta z předchozích období-183 163 0
  11.Zisk nebo ztráta za účetní období31 281 -5 266
   PASIVA CELKEM 3 263 517 -11 717
Celkové částky v tabulkách (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
V Praze dne 13.09.2018