Bilance ČNB
v mil. Kč
  AKTIVA 10.07.2018 Rozdíl ve srovnání
s minulou dekádou
  1.Zlato591 0
  2.Pohledávky vůči MMF83 015 18
  3.Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 179 243 -7 081
  3.1Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích815 719 -415 592
  3.2Cenné papíry1 837 300 9 953
  3.3Ostatní pohledávky vůči zahraničí526 224 398 558
  4.Pohledávky vůči bankám v tuzemsku0 0
  5.Pohledávky vůči státu0 0
  6.Hmotný a nehmotný majetek3 215 0
  7.Ostatní aktiva24 034 148
  7.1Ostatní finanční aktiva4 456 0
  7.2Oceňovací rozdíly15 893 0
  7.3Ostatní3 685 148
   AKTIVA CELKEM 3 290 098 -6 915
       
  PASIVA    
  1.Bankovky a mince v oběhu597 231 -153
  2.Závazky vůči MMF81 805 19
  3.Závazky vůči zahraničí7 958 -5 626
  3.1Přijaté úvěry ze zahraničí2 539 -5 639
  3.2Ostatní závazky vůči zahraničí5 419 13
  4.Závazky vůči bankám v tuzemsku2 698 171 300 077
  4.1Přijaté úvěry2 536 655 349 155
  4.2Povinné minimální rezervy115 866 60 289
  4.3Ostatní závazky vůči bankám45 650 -109 367
  5.Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím2 719 -300 738
  z toho Garanční systém finančního trhu12 -9 658
  6.Ostatní pasiva9 474 -382
  7.Rezervy256 0
  8.Základní kapitál a rezervní fondy1 400 0
  9.Oceňovací rozdíly7 451 0
  10.Zisk nebo ztráta z předchozích období-183 163 0
  11.Zisk nebo ztráta za účetní období66 796 -112
   PASIVA CELKEM 3 290 098 -6 915
Celkové částky v tabulkách (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
V Praze dne 13.07.2018