Bilance ČNB
v mil. Kč
  AKTIVA 10.01.2019 Rozdíl ve srovnání
s minulou dekádou
  1.Zlato546 0
  2.Pohledávky vůči MMF82 840 0
  3.Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 162 996 -4 273
  3.1Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích929 537 -351 341
  3.2Cenné papíry1 851 624 16 271
  3.3Ostatní pohledávky vůči zahraničí381 835 330 797
  4.Pohledávky vůči bankám v tuzemsku0 0
  5.Pohledávky vůči státu0 0
  6.Hmotný a nehmotný majetek3 237 -15
  7.Ostatní aktiva7 262 459
  7.1Ostatní finanční aktiva4 497 1
  7.2Oceňovací rozdíly75 0
  7.3Ostatní2 690 458
   AKTIVA CELKEM 3 256 881 -3 829
       
  PASIVA    
  1.Bankovky a mince v oběhu613 543 -5 087
  2.Závazky vůči MMF79 643 0
  3.Závazky vůči zahraničí3 325 -140 975
  3.1Přijaté úvěry ze zahraničí0 0
  3.2Ostatní závazky vůči zahraničí3 325 -140 975
  4.Závazky vůči bankám v tuzemsku2 732 150 429 055
  4.1Přijaté úvěry2 614 000 483 848
  4.2Povinné minimální rezervy97 117 -921
  4.3Ostatní závazky vůči bankám21 033 -53 872
  5.Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím3 127 -279 148
  z toho Garanční systém finančního trhu11 -37 574
  6.Ostatní pasiva6 818 -7 246
  7.Rezervy258 0
  8.Základní kapitál a rezervní fondy1 400 0
  9.Oceňovací rozdíly3 969 0
  10.Zisk nebo ztráta z předchozích období-186 924 -3 761
  11.Zisk nebo ztráta za účetní období-428 3 333
   PASIVA CELKEM 3 256 881 -3 829
Celkové částky v tabulkách (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.

Hospodářský výsledek roku 2018 České národní banky k 31. 12. 2018, vykázaný v položce 10 pasiv dekádní bilance, je předběžný a nejsou v něm zahrnuty všechny dodatkové operace za rok 2018. Účetní závěrka ještě nebyla posouzena externím auditorem.

V Praze dne 17.01.2019