Bilance ČNB
v mil. Kč
  AKTIVA 10.03.2018 Rozdíl ve srovnání
s minulou dekádou
  1.Zlato595 0
  2.Pohledávky vůči MMF78 999 14
  3.Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 119 067 16 696
  3.1Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích884 595 -22 382
  3.2Cenné papíry1 679 438 6 842
  3.3Ostatní pohledávky vůči zahraničí555 034 32 236
  4.Pohledávky vůči bankám v tuzemsku10 10
  5.Pohledávky vůči státu0 0
  6.Hmotný a nehmotný majetek3 270 0
  7.Ostatní aktiva26 789 3
  7.1Ostatní finanční aktiva4 296 0
  7.2Oceňovací rozdíly19 417 0
  7.3Ostatní3 076 3
   AKTIVA CELKEM 3 228 730 16 723
       
  PASIVA    
  1.Bankovky a mince v oběhu582 152 2 342
  2.Závazky vůči MMF79 516 14
  3.Závazky vůči zahraničí89 729 13 425
  3.1Přijaté úvěry ze zahraničí54 760 15 877
  3.2Ostatní závazky vůči zahraničí34 969 -2 452
  4.Závazky vůči bankám v tuzemsku2 674 185 276 276
  4.1Přijaté úvěry2 585 002 368 002
  4.2Povinné minimální rezervy59 005 -21 573
  4.3Ostatní závazky vůči bankám30 178 -70 153
  5.Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím6 410 -275 083
  z toho Garanční systém finančního trhu4 216 0
  6.Ostatní pasiva8 675 572
  7.Rezervy239 0
  8.Základní kapitál a rezervní fondy61 480 0
  9.Oceňovací rozdíly5 090 0
  10.Zisk nebo ztráta z předchozích období-243 243 0
  11.Zisk nebo ztráta za účetní období-35 503 -823
   PASIVA CELKEM 3 228 730 16 723

Účetní závěrka ještě nebyla posouzena externím auditorem.

V Praze dne 14.03.2018