Bilance ČNB
v mil. Kč
  AKTIVA 31.12.2016 Rozdíl ve srovnání
s minulou dekádou
  1.Zlato630 0
  2.Pohledávky vůči MMF89 557 -42
  3.Pohledávky vůči zahraničí včetně CP2 167 727 33 866
  3.1Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích614 815 275 458
  3.2Cenné papíry1 515 053 23 381
  3.3Ostatní pohledávky vůči zahraničí37 859 -264 973
  4.Pohledávky vůči tuzemským bankám0 0
  5.Pohledávky vůči státu0 0
  6.Hmotný a nehmotný majetek3 471 18
  7.Ostatní aktiva12 572 -160
  7.1Ostatní finanční aktiva4 697 -8
  7.2Oceňovací rozdíly5 787 351
  7.3Ostatní2 088 -503
   AKTIVA CELKEM 2 273 957 33 682
       
  PASIVA    
  1.Bankovky a mince v oběhu556 689 -6 277
  2.Závazky vůči MMF88 714 -40
  3.Závazky vůči zahraničí66 313 -7 884
  3.1Přijaté úvěry ze zahraničí15 351 -13 582
  3.2Ostatní závazky vůči zahraničí50 962 5 698
  4.Závazky vůči tuzemským bankám1 291 306 -139 879
  4.1Přijaté úvěry541 500 -17 000
  4.2Povinné minimální rezervy201 561 121 145
  4.3Ostatní závazky vůči bankám548 245 -244 024
  5.Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím182 585 177 582
  z toho Garanční systém finančního trhu26 381 23 422
  6.Ostatní pasiva16 404 1 966
  7.Rezervy294 2
  8.Základní kapitál a rezervní fondy15 561 0
  9.Oceňovací rozdíly10 187 -145
  10.Zisk nebo ztráta z předchozích období-549 0
  11.Zisk nebo ztráta za účetní období46 453 8 357
   PASIVA CELKEM 2 273 957 33 682

Hospodářský výsledek roku 2016 České národní banky k 31. 12. 2016, vykázaný v položce 11 pasiv dekádní bilance, je předběžný a nejsou v něm zahrnuty všechny dodatkové operace za rok 2016. Účetní závěrka ještě nebyla posouzena externím auditorem.

V Praze dne 11.01.2017