ČNB > O ČNB > Žádost o přístup podle zákona č. 159/2006 Sb. > Elektronický formulář

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích

V souladu s § 13 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), žádám Českou národní banku (dále jen „evidenční orgán“) o možnost nahlížet na základě evidenčním orgánem uděleného uživatelského jména a přístupového hesla do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných evidenčnímu orgánu podle § 12 odst. 4 zákona veřejnými funkcionáři uvedenými v § 2 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 2 odst. 3 zákona.

Jméno žadatele*
Příjmení žadatele*
Datum narození žadatele (DD.MM.RRRR)*
Ulice*
Číslo popisné*
Město/obec*
PSČ (uvádějte bez mezer)*
Výše uvedená adresa trvalého pobytu
je shodná s doručovací adresou
se liší (nutno vyplnit doručovací adresu níže)
Ulice
Číslo popisné
Město/obec
PSČ (uvádějte bez mezer)
Země/stát
Do registru budu nahlížet*
osobně - v rámci osobní návštěvy v sídle ČNB (Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1)
vzdáleně - prostřednictvím veřejné datové sítě
E-mailová adresa1
Potvrzení
Zaslat potvrzení přijetí žádosti na výše uvedený e-mail


Žadatel bere na vědomí, že:

1) podle § 13 odst. 4 zákona je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

2) ČNB vede registr pro veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm. c) zákona, jsou-li jejími zaměstnanci, vyjma členů bankovní rady (jejich registr vede Poslanecká sněmovna). Údaje získané z těchto registrů zákon zakazuje zveřejňovat například v mediích apod. i dále zpracovávat k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru též nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů.

3) podle § 23 odst. 2 zákona se přestupku dopustí fyzická osoba, která používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než stanoví zákon a též která neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě; za tyto přestupky lze podle § 24 zákona uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

 Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.
   

___________________________________________
1E-mailová adresa pro volitelné zaslání potvrzení přijetí Vaší žádosti.