ČNB > O ČNB > Formulář > Subjekty dohlížené Českou národní bankou

Subjekty dohlížené Českou národní bankou

Dohlíženými subjekty se v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, rozumí zejména:

  • banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce, zahraniční platební instituce, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, provozovatelé platebních systémů s neodvolatelností zúčtování,
  • obchodníci s cennými papíry, emitenti cenných papírů, centrální depozitář, jiné osoby vedoucí evidenci investičních nástrojů, investiční společnosti, investiční fondy, provozovatelé vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání, organizátoři trhů s investičními nástroji a další osoby, o nichž tak stanoví jiné právní předpisy upravující oblast podnikání na kapitálovém trhu,
  • pojišťovny, zajišťovny, penzijní fondy, penzijní společnosti a další osoby působící v oblasti pojišťovnictví, doplňkového penzijního spoření, důchodového spoření a penzijního připojištění podle zákonů upravujících pojišťovnictví, činnost pojišťovacích zprostředkovatelů, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a důchodové spoření,
  • zpracovatelé tuzemských bankovek a tuzemských mincí podle zákona upravujícího oběh bankovek a mincí, a
  • další osoby, u kterých tak stanoví jiný právní předpis (např. směnárníci).