ČNB > Měnová politika > Zprávy o inflaci > Tematické přílohy a boxy

Tematické přílohy a boxy

2019

Obchodní vztahy ČR se Spojeným královstvím v posledních letech
(box 1) I/2019

2018

Vyhodnocení předpovědí inflace očekávané analytiky finančního trhu
(box 1) IV/2018

Vliv firemních investic na produktivitu práce
(box 2) IV/2018

Čisté jmění a vývoj příjmů, úspor a dluhu domácností
(box 3) IV/2018

Protekcionistická opatření USA a dopad na světové obchodní vztahy
(box 1) III/2018

Marže a cenová elasticita agregátní nabídky
(box 2) III/2018

Kratší pracovní úvazky jako fenomén posledních let
(box 3) III/2018

Vývoj růstu mezd v eurozóně
(box 1) II/2018

Zdroje odchylek inflace od 2% cíle ČNB
(box 2) II/2018

Dopad zvýšení úrokových sazeb ČNB do klientských sazeb
(box 3) II/2018

Návrat ke zveřejňování číselné prognózy kurzu
(box 1) I/2018

2017

LUCI – souhrnný ukazatel trhu práce
(box 1) IV/2017

Experimentální cenový index se zahrnutím cen starších nemovitostí
(box 1) III/2017

Vývoj na trhu domácích státních dluhopisů v období platnosti kurzového závazku a po jeho ukončení
(box 2) III/2017

Ohlédnutí za ukončeným kurzovým závazkem
(box 1) II/2017

Přenos změn nominálního měnového kurzu do domácích cenových okruhů
(box 2) II/2017

Příčiny rychlého nárůstu cen služeb
(box 3) II/2017

Potenciál dalšího růstu celkové zaměstnanosti
(box 4) II/2017

Ukotvenost inflačních očekávání v ČR
(box 1) I/2017

Vývoj soukromých investic – analýza individuálních dat nefinančních podniků
(box 2) I/2017

Příčiny pozorovaného zpomalení dynamiky vývozu
(box 3) I/2017

2016

Vliv čerpání prostředků z fondů EU na vývoj investic nefinančních podniků
(box 1) IV/2016

Srovnání odlivu dividend v zemích Evropské unie
(box 2) IV/2016

Model efektivního ukazatele cen průmyslových výrobců v eurozóně
(box 1) III/2016

Vliv Balassova-Samuelsonova efektu na ceny v domácí ekonomice
(box 2) III/2016

Obchodní vztahy ČR se Spojeným královstvím
(box 3) III/2016

Vývoj mezd v roce 2015 z hlediska kvalifikační struktury CZ-ISCO
(box 1) II/2016

Index cen bydlení a jeho vývoj v zemích EU
(box 2) II/2016

Údaje o veřejných zakázkách jako předstihový indikátor vládních investic
(box 1) I/2016

Přechod z národní definice měnové statistiky na harmonizovanou statistiku měnového vývoje
(box 2) I/2016

Vliv zpomalení ekonomického růstu Číny na světovou ekonomiku a ceny komodit
(box 3) I/2016

2015

Zaměstnávání zahraničních a agenturních pracovníků a jejich vliv na statistiky zaměstnanosti
(box 1) IV/2015

Průsak kurzu CZK/USD do cen obchodovatelného zboží
(box 1) III/2015

Vývoj rovnovážného měnového kurzu CZK/EUR
(box 2) III/2015

Německá ekonomika a kurz USD/EUR
(box 3) III/2015

Mediánová inflace
(box 1) II/2015

Vývoj na trhu práce z pohledu NAIRU a cyklického vývoje míry nezaměstnanosti a mezd
(box 2) II/2015

Index měnových podmínek pro Českou republiku
(box 3) II/2015

Index měnových podmínek pro eurozónu
(box 4) II/2015

Struktura vývoje mezd v podnikatelské sféře
(box 1) I/2015

Budoucí vývoj nabídky ropy na světových trzích s ohledem na rentabilitu těžby na různých nalezištích při klesající ceně ropy
(box 2) I/2015

2014

Vyhodnocení ekonomické situace rok po přijetí kurzového závazku
(box 1) IV/2014

Revize národních účtů v souvislosti s přechodem na standard ESA 2010
(box 2) IV/2014

Dopady vojensko-politické krize na Ukrajině na ČR
(box 3) IV/2014

Životní cyklus přímých zahraničních investic a jejich vliv na platební bilanci
(box 1) III/2014

Vývoj a struktura zaměstnanosti na kratší pracovní dobu
(box 1) II/2014

Obchodní vztahy České republiky s Ukrajinou a Ruskou federací
(box 2) II/2014

Vliv oslabeného měnového kurzu na spotřebitelské ceny (input-output analýza)
(box 1) I/2014

2013

Používání měnového kurzu jako nástroje k uvolňování měnových podmínek
(box 1) IV/2013

Nové nastavení dlouhodobých trendů v modelu g3
(box 2) IV/2013

Porovnání investic a zaměstnanosti firem z hlediska vlastnictví a vývoje reinvestic
(box 3) IV/2013

Vliv růstu těžby nekonvenčního plynu na globální ceny energetických surovin
(box 4) IV/2013

Spotřeba, úspory a dluhové zatížení jednotlivých příjmových skupin domácností v roce 2012
(box 1) III/2013

Avizované omezování kvantitativního uvolňování v USA a jeho vliv na vývoj výnosových křivek
(box 2) III/2013

Revize čtvrtletních národních účtů
(box 1) I/2013

2012

Vývoj míry úspor domácností
(box 1) IV/2012

Vývoj spotřeby a peněžních úspor podle příjmových skupin domácností
(box 2) IV/2012

Podíl reinvestovaných zisků na celkových výnosech z přímých zahraničních investic (PZI)
(box 3) IV/2012

Šetření úvěrových podmínek bank
(box 1) III/2012

Vývoj kurzu CZK/USD v době nejistoty
(box 2) III/2012

Uvolněná měnová politika a vývoj cen komodit
(box 3) III/2012

Revize spotřebního koše
(box 1) II/2012

Faktory vývoje maloobchodních cen pohonných hmot
(box 2) II/2012

Promítnutí DPH do cen potravin v závěru roku
(box 1) I/2012

Mimořádná revize čtvrtletních národních účtů
(box 2) I/2012

Analýza dopadů fiskálních opatření v ČR v letech 2001–2011
(box 3) I/2012

2011

Reforma penzijního systému
(box 1) IV/2011

Ratingové hodnocení České republiky
(box 2) IV/2011

Německo – hlavní obchodní partner ČR
(box 3) IV/2011

Dopady změn sazeb DPH do rozpočtu a inflace včetně jejích složek v letech 2012 a 2013
(box 1) III/2011

Vývoj na trhu práce během ekonomické recese a následného oživení
(box 2) III/2011

Dluhová situace Itálie
(box 3) III/2011

Zveřejňování grafu rizik inflační prognózy (GRIPu)
(příloha) III/2011

Mikroanalýza změn spotřebitelských cen ve vztahu k mechanismu cenotvorby v predikčním modelu g3
(box 1) II/2011

Souvislost mezi vývojem ceny ropy Brent a měnového kurzu amerického dolaru
(box 2) II/2011

Prognóza vládního dluhu, dluhové služby a citlivostní analýzy
(box 1) I/2011

2010

Vliv nových instalací fotovoltaických elektráren na ekonomickou aktivitu
(box 1) IV/2010

Analýza vývoje spotřeby domácností
(box 2) IV/2010

Úvěry související s realitním trhem v současné fázi hospodářského cyklu
(box 3) IV/2010

Vyhodnocení přesnosti výhledů efektivního HDP a CPI eurozóny – porovnání prognóz
(box 1) II/2010

Revize výdajových složek HDP
(box 2) II/2010

Podnikatelský a spotřebitelský sentiment v současné fázi ekonomického vývoje dle ukazatelů ČSÚ a ČNB
(box 3) II/2010

Aktualizace spotřebního koše od ledna 2010
(box 4) II/2010

Exit strategie z nekonvenčních nástrojů měnové politiky v pojetí vybraných centrálních bank
(box 1) I/2010

Nejistoty ohledně výpočtu potenciálního produktu
(box 2) I/2010

Revize čtvrtletních finančních účtů
(box 3) I/2010

Rozdíly ve vývoji klientských úrokových sazeb v ČR a v eurozóně
(box 4) I/2010

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (pdf, 368 kB)
(příloha) I/2010

2009

Vývoj investic do bydlení v průběhu hospodářského cyklu
(box 1) IV/2009

Vliv regulovaných cen a dalších administrativních opatření na inflaci v letech 2008 – 2009 a očekávání jejich dalšího vývoje
(box 2) IV/2009

Vliv hospodářské recese na veřejné finance v ČR
(box 3) III/2009

Financování a finanční investice podniků a domácností
(box 2) III/2009

Nekonvenční měnová politika vybraných centrálních bank
(box 1) III/2009

Prognózy analytiků z dotazníků IOFT: ohlédnutí za uplynulými deseti lety
(box 4) II/2009

Měnová politika v modelu g3
(box 3) II/2009

Aproximace zahraničního vývoje po vstupu Slovenska do eurozóny
(box  2) II/2009

Transmise úrokových sazeb finančního trhu do klientských úrokových sazeb
(box 1) II/2009

Publikování číselné prognózy měnového kurzu
(box 1) I/2009

Vývoj měnového kurzu v modelu g3
(box 2) I/2009

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (pdf, 530 kB) - prosinec 2008
(příloha) I/2009

2008

Vliv dosud rychle rostoucích světových cen energetických zdrojů
(box 1) IV/2008

Tvorba cen v modelu g3
(box 2) IV/2008

ČNB začne zveřejňovat prognózovanou trajektorii nominálního měnového kurzu
(Příloha) IV/2008

Sektorová a produkční struktura modelu g3
(box 1) III/2008

Zrušení 50haléřových mincí a jeho možný dopad do cen
(box 2) III2008

Nový strukturální model „g3“
(box 1) II/2008

Společná dohoda vlády ČR a ČNB (pdf, 109 kB)
Aktualizovaná strategie řešení kurzových dopadů devizových příjmů státu (pdf, 141 kB)
(Příloha) II/2008

Změny v provádění a v komunikaci měnové politiky
(box 1) I/2008

Publikování trajektorie úrokových sazeb konzistentní s prognózou a využití vějířových grafů
(box 2) I/2008

Statistika čtvrtletních finančních účtů – nová statistika v ČNB
(box 3) I/2008

Změny v jádrovém predikčním modelu ČNB
(box 4) I/2008

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (pdf, 521 kB)
společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky na jejím jednání dne 19. prosince 2007
(příloha) I/2008

2007

Příčiny, průběh a dopady současných turbulencí na světových finančních trzích
(box 1) říjen 2007

Zadluženost domácností podle příjmových skupin v roce 2006 a její dopad do spotřeby
(box 2) říjen 2007

Příčiny výrazného růstu světových cen obilnin
(box 3) říjen 2007

Fiskální opatření a jejich dopad na ekonomický vývoj v roce 2008
(box 4) říjen 2007

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně (pdf, 192 kB)
(příloha) říjen 2007 

Vztah úrokových sazeb a struktury nových úvěrů na bydlení
(box 1) červenec 2007

Nový přístup ČNB ke sledování inflačních očekávání domácností v České republice
(box 2) červenec 2007

Nový spotřební koš od ledna 2007
(box 1) duben 2007

Financování nefinančních podniků
(box 2) duben 2007

Uplatňování výjimek z plnění inflačního cíle na úpravy nepřímých daní
(box 3) duben 2007

Nový inflační cíl a změny v komunikaci měnové politiky (pdf, 136 kB)

Vývoj zaměstnanosti cizích státních příslušníků
(box 1) leden 2007

Rozšíření jádrového predikčního modelu o vliv reálných mezd
(box 2) leden 2007

2006

Role peněžních agregátů v prognózách ČNB
(box) říjen 2006

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - říjen 2006 (pdf, 499 kB)
Společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky na jejím zasedání dne 25. října 2006

Efektivní ukazatele zahraničního vývoje
(box 1) červenec 2006

Ceny ropy a benzínu v prognóze ČNB
(box 2) červenec 2006

Implikace zadluženosti domácností pro spotřebu
(box) duben 2006

Fiskální politika v modelovém aparátu ČNB
(box) leden 2006

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (pdf, 389 kB)
Společný dokument Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a České národní banky schválený vládou České republiky na jejím zasedání dne 23. listopadu 2005
(příloha) leden 2006

2005

Vliv světových cen energií na spotřebitelské ceny
(box 1) říjen 2005

Hospodaření velkých nefinančních podniků v období 1998 - 2004
(box 2) říjen 2005

Potenciální výstup v prognostickém aparátu ČNB
(box 3) říjen 2005

Finanční toky mezi Českou republikou a Evropskou unií
(box) červenec 2005

Vývoj zahraničního obchodu v prvním roce po vstupu ČR do EU
(box) červenec 2005

Vliv vstupu do EU na ceny a inflační očekávání
(box) červenec 2005

Vliv měnového kurzu na inflaci
(box) duben 2005

Průběh transmise vnějšího nákladového šoku do domácích cen v období let 2003 - 2005
(box) duben 2005

Inflační očekávání v modelovém aparátu ČNB
(box) leden 2005

Nejistoty vývoje veřejných financí v letech 2005 a 2006
(box) leden 2005

Strukturální vývoj úvěrů
(box) leden 2005

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (pdf, 378 kB)
(příloha) leden 2005

2004

Revize údajů o vývoji hrubého domácího produktu
(box) říjen 2004

Indikátory finanční situace domácností
(box) říjen 2004

Vývoj cen benzínu a jeho dopad do inflace v ČR
(box) říjen 2004

Devizový kurz v prognostickém aparátu ČNB
(box) červenec 2004

Měnové podmínky
(box) duben 2004

Postupy při sestavování predikce cen potravin v krátkodobé predikci
(box) leden 2004

2003

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně
(příloha) říjen 2003

Měnová politika v makroekonomické prognóze ČNB
(box) říjen 2003

Používání ukazatele mezery výstupu v ČNB
(box) říjen 2003

Kurzový mechanismus ERM II a kurzové konvergenční kritérium
(příloha) červenec 2003

Změny v metodice šetření inflačních očekávání
(box) červenec 2003

Nepřímé daně a prognóza inflace
(box) červenec 2003

Zrušení 10 a 20 haléřových mincí a jeho možný dopad do cen
(box) červenec 2003

Vývoj úvěrů poskytovaných domácnostem
(box) červenec 2003

Průběh cenové deregulace v období transformace české ekonomiky
(box) duben 2003

Revize dat o vývoji hrubého domácího produktu z března 2003
(box) duben 2003

Fiskální konsolidace a její vliv na ekonomický růst
(příloha) leden 2003

Česká republika a euro - návrh strategie přistoupení
(příloha) leden 2003

Důsledky nečekaně pomalého růstu regulovaných cen
(box) leden 2003

Finanční podmínky přistoupení České republiky k EU
(box) leden 2003

2002

Zhodnocení vlivu srpnových záplav na ekonomický vývoj v ČR
(box) říjen 2002

ČNB pozměňuje typ své prognózy inflace
(box) červenec 2002

Balassa-Samuelsonův efekt
(příloha) duben 2002

Odhad kapitálových toků na léta 2002 a 2003 a jejich vliv na devizový kurz
(box) duben 2002

Predikce exogenních veličin
(box) duben 2002

Vyhodnocení plnění cíle ČNB v čisté inflaci pro prosinec 2001
(příloha) leden 2002

Strategie řešení kurzových dopadů přílivu kapitálu z privatizace státního majetku az dalších devizových příjmů státu
(příloha) leden 2002

2001

Změny prognóz hospodářského růstu v eurozóně, USA a Japonsku pro rok 2001 a2002
(příloha) říjen 2001

Institut výjimek z plnění inflačního cíle v souvislosti s nově vyhlášeným inflačním cílem
(příloha) červenec 2001

Harmonizace povinných minimálních rezerv se standardy Evropské centrální banky
(příloha) duben 2001

Stanovení inflačního cíle pro období 2002 - 2005
(příloha) duben 2001

Měnověpolitické sazby ČNB
(box) duben 2001

Metodický rámec hodnocení mzdového vývoje ve vztahu k inflaci
(box) leden 2001

2000

Vliv změn cen ropy na saldo obchodní bilance
(box) říjen 2000

Vývoj cen ropy a jejich vliv na cenové změny
(box) červenec 2000

1999

Měření inflačních očekávání finančního trhu
(příloha) říjen 1999

Úprava statistických dat o vývoji hrubého domácího produktu
(box) červenec 1999

Analýza vývoje peněžní zásoby
(box) červenec 1999

1998

Charakteristika skupin spotřebního koše využívaných pro hodnocení inflace
(box) duben 1998