ČNB > Finanční stabilita > Makroobezřetnostní politika > Vzájemné uznávání makroobezřetnostních opatření (reciprocita)

Vzájemné uznávání makroobezřetnostních opatření (reciprocita)

Na finančním trhu v jednotlivých zemích EU působí kromě domácích subjektů i subjekty zahraniční, a to zejména formou poboček či přímého přeshraničního poskytování služeb. Makroobezřetnostní opatření přijatá členským státem však nemusí být pro tyto zahraniční subjekty závazná. To může mít za důsledek oslabení účinnosti těchto opatření a vznik nerovných podmínek. Proto byl do pravidel pro provádění makroobezřetnostní politiky v EU včleněn institut reciprocity, jehož cílem je zajistit její maximální účinnost a konzistentnost. U některých opatření se zřejmými přeshraničními dopady stanovuje CRD IV povinnou reciprocitu, tedy automatické uplatnění příslušných opatření i v dalších členských zemích. Jedná se o opatření vztahující se k expozicím bank, například o proticyklickou kapitálovou rezervu. Opatření, u nichž CRD IV reciprocitu přímo nestanovuje, mohou další členské země zavádět v odůvodněných případech na principu dobrovolnosti.

Rámec dobrovolné reciprocity je založen na principu, že národní makroobezřetnostní orgán aktivující příslušné opatření požádá prostřednictvím Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) o jeho aplikaci i dalšími členskými zeměmi EU. Pokud ESRB dojde k závěru, že žádost je oprávněná, vydá doporučení k reciprocitě. Členské země doporučení ESRB přijmou nebo odůvodní jeho odmítnutí („ comply or explain“).

Níže budou průběžně uváděna makroobezřetnostní opatření zavedená v zemích EU, u kterých byla ČR doporučena reciprocita včetně stanoviska ČNB. Seznam všech opatření makroobezřetnostních autorit v EU a jejich případná reciprocita v členských zemích jsou uvedeny na webových stránkách ESRB (xls).

Makroobezřetnostní opatření zavedená v zemích EU s žádostí o reciprokaci v ČR

Země Nástroj Termín notifikace ESRB Sazba Postup ČNB Odůvodnění
1 Estonsko Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika 26. 4. 2016 1 % Nereciprokováno, resp. reciprokováno nepřímo Odkaz na vyjádření ČNB
2 Belgie Aktivace čl. 458 CRR 21. 1. 2016 Přirážka 5 procentních bodů na rizikové váhy IRB bank u hypotečních úvěrů na nákup rezidenčních nemovitostí s umístěním v Belgii Nereciprokováno Odkaz na vyjádření ČNB
3 Finsko Aktivace čl. 458 CRR 26. 4. 2018 Minimální úroveň průměrných rizikových vah ve výši 15 % aplikovaná na úrovni IRB bank u úvěrů na bydlení zajištěných rezidenční nemovitostí na území Finska Nereciprokováno Odkaz na vyjádření ČNB