ČNB > Často kladené dotazy > Záložna Unibon - otázky o odpovědi

Záložna Unibon - otázky o odpovědi

17. 07. 2012

Proč ČNB odejmula družstevní záložně Unibon povolení?

Družstvo dlouhodobě porušovalo limity angažovanosti vůči některým svým členům a ekonomicky spjatým skupinám osob, a to i přes opakovaná upozornění Českou národní bankou. Vzhledem k přetrvávajícím nedostatkům ČNB shledala odnětí povolení za jediné možné a efektivní řešení, které zabrání dalšímu porušování právních předpisů a uzavírání nevýhodných smluv ze strany záložny, a tím i ohrožování majetku členů družstevní záložny.

Kdo je likvidátor a jaké jsou jeho úkoly?

Družstvu bylo dnem nabytí právní moci 8. března 2012 odejmuto povolení působit jako družstevní záložna. Počínaje tímto dnem nesmí dotčená právnická osoba přijímat vklady, poskytovat úvěry a provozovat další činnosti, s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků.

Dne 9. března 2012 byl na návrh České národní banky Krajským soudem v Ostravě jmenován likvidátorem družstevní záložny Ing. Petr Knap. Likvidátor pravidelně poskytuje informace členům družstevní záložny na webových stránkách www.unibonsud.cz a www.unibonsud.sk. Na činnost likvidátora ČNB dohlíží.

Jmenováním likvidátora na něj přechází působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti, který je oprávněn činit jménem společnosti pouze takové úkony, které směřují jen k likvidaci společnosti – zejména plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků.

Jak je možné družstevní záložnu a jejího likvidátora kontaktovat?

Členové družstevní záložny mohou své dotazy konzultovat buď osobně na pobočce v Praze na Senovážném náměstí, případně prostřednictvím bezplatné telefonní linky 800 864 266 pro klienty v ČR - v pracovní v době 8.30-15.30 hodin. Dotazy členů družstevní záložny je možné zasílat také elektronicky na adresu info@unibonsud.cz.

Dostanou členové družstevní záložny Unibon své vklady zpět?

Vklady občanů i firem u této družstevní záložny jsou ze zákona pojištěny u Fondu pojištění vkladů, a to včetně úroků, do výše maximálně 100.000 eur (cca 2,7 milionu Kč) na jednoho klienta této družstevní záložny. Náhrady se poskytují do 100 procent jejich výše, není tedy žádná spoluúčast.

Pojištění vkladů vzniklo automaticky uzavřením smlouvy se záložnou a vložením peněz na účet. Pojištěny jsou běžné, spořicí, termínované a vkladové účty a vkladní knížky. Nepojištěné jsou např. směnky, dluhopisy, podílové listy. Více informací: Fond pojištění vkladů, www.fpv.cz, tel. 225 375 306, e-mail: info@fpv.cz .

Kdy budou vyplaceni klienti družstevní záložny Unibon z Fondu pojištění vkladů?

Dne 2. července 2012 obdržel Fond pojištění vkladů od České národní banky v souladu s § 41d odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách písemné oznámení ČNB o neschopnosti družstva UNIBON – spořitelní a úvěrní družstvo „v likvidaci“ dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.

Dne 11. července 2012 Fond pojištění vkladů prostřednictvím svých internetových stránek (www.fpv.cz) oznámil zahájení výplaty náhrad za pojištěnou pohledávku z vkladu z Fondu pojištění vkladů členům družstevní záložny Unibon od pondělí 23. července 2012 prostřednictvím sedmi vybraných poboček GE Money Bank v České republice a jedné pobočky Všeobecnej úverovej banky na Slovensku. Více informací o výplatě vkladů členům družstevní záložny Unibon je k dispozici na internetových stránkách Fondu pojištění vkladů (www.fpv.cz).