ČNB > Často kladené dotazy > Stanoviska pro odbornou veřejnost > Zvyšování základního kapitálu investičního fondu započtením vzájemných pohledávek

Zvyšování základního kapitálu investičního fondu započtením vzájemných pohledávek - 30.4.2008

Při zvyšování základního kapitálu investičního fondu lze splatit emisní kurz upsaných akcií započtením vzájemných pohledávek upisovatele a investičního fondu za předpokladu, že závazek upisovatele spočívá v peněžitém vkladu.

V úředním sdělení z 12. ledna 2007 k některým otázkám kolektivního investování v souvislosti s novelou zákona o kolektivním investování Česká národní banka uvedla, že z § 2 odst. 1 písm. a) zákona o kolektivním investování plyne nepřípustnost shromažďování nepeněžitých prostředků fondem kolektivního investování. Investiční fond shromažďuje peněžní prostředky upisováním akcií, což představuje závazek k zaplacení emisního kursu, který může vedle jmenovité hodnoty zahrnovat i emisní ážio.

Uvedený požadavek dopadá i na shromažďování peněžních prostředků před udělením povolení k činnosti investičního fondu, a tedy před vznikem společnosti, neboť i v těchto případech jde o shromaždování prostředků pro účely kolektivního investování, pro základní kapitál jsou navíc nepeněžité vklady výslovně vyloučeny v § 64 odst. 1 písm. g) zákona o kolektivním investování.

Pohledávka sama o sobě představuje podle § 59 odst. 5 obchodního zákoníku nepeněžitý vklad, který je v případě investičního fondu nepřípustný. Od vkladu pohledávky je třeba odlišit započtení pohledávek jako způsob zániku závazku rovnocenný zaplacení dluhu. Zápočet pohledávky investičního fondu na splacení emisního kursu upsaných akcí je s ohledem na § 2 odst. 1 písm. a) a § 64 odst. 1 písm. g) zákona o kolektivním investování přípustný, pokud závazek upisovatele spočívá v peněžitém vkladu. V takovém případě bude započtení pohledávek splňovat požadavky na upsání emisního kurzu peněžitým vkladem. Započíst nelze nepeněžitou pohledávku investičního fondu (§ 364 obchodního zákoníku), neboť by odporovala požadavku § 2 odst. 1 písm. a) zákona o kolektivním investování.

Splacení emisního kurzu započtením pohledávky lze provést pouze za splnění dalších, podmínek, zejména podmínek stanovených obchodním zákoníkem [zejména jde o zvyšování základního kapitálu a souhlasí valná hromada – § 163 odst. 3 a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku] a rovněž za splnění požadavků odborné péče, podmínek statutu fondu a depozitářské smlouvy.

 

Kontaktní osoba: Alena Šebestová
E-mailová adresa: alena.sebestova@cnb.cz
Č.j. a datum: 2008/549/560 ze dne 30. 4. 2008


 

Upozorňujeme, že tato odpověď představuje názor sekce regulace a analýz finančního trhu a nelze ji považovat za právní předpis, rozhodnutí bankovní rady nebo úřední sdělení České národní banky.