ČNB > Často kladené dotazy > Stanoviska pro odbornou veřejnost > Umístění pobočky pojišťovny v ČR - 26.5.2008

Umístění pobočky pojišťovny v ČR - 26.5.2008

Lze umístit pobočku pojišťovny z jiného členského státu EU na území České republiky na adrese sídla advokáta, resp. advokátní kanceláře?

Adresa umístění pobočky pojišťovny z jiného členského státu podle § 5a odst. 2 písm. b) zákona o pojišťovnictví může být na umístěna na adrese sídla advokáta nebo advokátní kanceláře za předpokladu, že odpovídá požadavkům vyplývajícím z tohoto ustanovení a práva EU, tj. jde o místo, kde je možné získat dokumenty a doručit sdělení vedoucímu pobočky.

Je nutné odlišovat adresu umístění pobočky na území ČR, na kterou se zasílají veškerá sdělení zástupci pojišťovny z jiného členského státu podle § 5a odst. 2 písm. b) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, resp. sídlo (umístění) jeho organizační složky podle § 38h odst. 2 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a adresou pro doručování podle § 19 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Pojišťovna z jiného členského státu oznámí příslušnému orgánu dohledu domovského členského státu svůj zájem poskytovat své služby prostřednictvím pobočky na území ČR a informuje ho mimo jiné o adrese pobočky na území ČR. Pokud nemá tento orgán důvodné pochybnosti o těchto informacích, sdělí je ČNB. Informace poskytnuté pojišťovnou z jiného členského státu jsou tedy hodnoceny příslušným orgánem dohledu domovského členského státu, zda odpovídají vnitrostátním předpisům domovského členského státu, které implementují příslušná ustanovení práva EU upravující svobodu usazování pojišťoven v EU (viz níže). Adresa umístění by měla být akceptovatelná především pro tento orgán. ČNB již nemá možnost sdělené informace hodnotit. Podle § 5a odst. 2 písm. b) zákona o pojišťovnictví, čl. 40 odst. 2 písm. c) směrnice 2002/83/ES o životním pojištění i čl. 10 odst. 2 písm. c) první směrnice 73/239/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu má jít o místo, kde je možné získat dokumenty a doručit sdělení vedoucímu pobočky.

Domníváme se, že obdobný požadavek lze vyvodit i z platného znění § 38h odst. 2 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 3 a § 7 odst. 3 obchodního zákoníku, tzn., že sídlo (umístění) organizační složky podniku zahraniční osoby, která má sídlo v některém z členských států EU a EHP, má být skutečné místo podnikání, kde je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. Pojišťovna z jiného členského státu dokládá podle § 37 odst. 2 obchodního zákoníku jako navrhovatel při návrhu na zápis do obchodního rejstříku právní důvod užívání prostor, do nichž umístila sídlo (umístění své organizační složky). Adresa umístění pobočky podle zákona o pojišťovnictví a sídlo (umístění) organizační složky uvedené v obchodním rejstříku podle obchodního zákoníku by mělo být totožné.

Z výše uvedeného vyplývá, že se má jednat o místo, kde se vedoucí pobočky reálně zdržuje a provozuje činnost pobočky, a nikoli pouze místo pro doručování písemností.

Případné pozdější změny v adrese umístění pobočky na území ČR musí být opět sděleny pojišťovnou z jiného členského státu příslušnému orgánu dohledu domovského členského státu a ČNB (čl. 40 odst. 6 směrnice o životním pojištění, čl. 10 odst. 6 směrnice o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu).

Kontaktní osoba: Petr Jiška
E-mailová adresa: petr.jiska@cnb.cz
Č.j. a datum: 2008/654/560 ze dne 26. května 2008


Upozorňujeme, že tato odpověď představuje názor sekce regulace a analýz finančního trhu a nelze ji považovat za právní předpis, rozhodnutí bankovní rady nebo úřední sdělení České národní banky.