ČNB > Často kladené dotazy > Stanoviska pro odbornou veřejnost > Přípustnost pobídek dle MiFID ve vztahu k IZ - 18.2.2008

Přípustnost pobídek dle MiFID ve vztahu k IZ - 18.2.2008

Je podle právní úpravy připravované v návaznosti na směrnici o trzích finančních nástrojů (dále jen „MiFID“), resp. směrnici 2006/73/ES, která byla přijata k provedení MiFID (dále jen „prováděcí směrnice“), investiční zprostředkovatel povinen při zprostředkování uzavření smlouvy mezi zákazníkem a obchodníkem s cennými papíry (či v souvislosti s jinou související činností) informovat zákazníka o výši provize, na níž mu v důsledku uzavření takové smlouvy vznikne právo vůči obchodníkovi s cennými papíry, nebo pouze o výši provize obdržené obchodníkem, pro kterého zprostředkovatel distribuci zajišťuje?

Pobídky mohou znamenat specifický druh střetu zájmů, protože jejich přijímáním či poskytováním může být ovlivněna nezávislost poskytování investičních služeb. Z tohoto důvodu je rozumné, aby se pravidla upravující přípustnost pobídek použila na investiční zprostředkovatele stejně jako na obchodníky s cennými papíry.

Prováděcí směrnice a v návaznosti na ní i návrhy českých transpozičních předpisů, které se v tomto ohledu uplatní obdobně i pro investiční zprostředkovatele, upravuje dva relevantní případy, kdy jsou pobídky přípustné, a stanoví bližší podmínky jejich přípustnosti pro každý z případů.

V souladu s čl. 26 písm. c) prováděcí směrnice jsou přípustné pobídky,

  • které z povahy věci nemohou ohrozit řádné plnění povinností obchodníka s cennými papíry jednat s odbornou péčí a v nejlepším zájmu zákazníků a
  • bez kterých v zásadě nelze investiční službu poskytnout, například poplatky za úschovu, za vypořádání a směnárenské poplatky, poplatky pro orgány dohledu aj.

Odměna investičního zprostředkovatele poskytovaná obchodníkem s cennými papíry může svou povahou vést ke konfliktu s povinností jednat s odbornou péčí, neboť může být nastavena různě pro různé produkty a ovlivňovat tak motivaci investičního zprostředkovatele při jednání se zákazníkem. Typově nejde ani o plnění podobné poplatkům uvedeným v příkladném výčtu a obchodník může zajistit kontaktování zákazníků i přímo, nejedná se tedy o poplatek a priori nezbytný k poskytnutí služby. Uplatnění čl. 26 písm. c) prováděcí směrnice proto není podle názoru České národní banky možné.

Odměna investičního zprostředkovatele poskytovaná obchodníkem s cennými papíry musí proto, aby byla přípustná, splňovat podmínky podle čl. 26 písm. b) prováděcí směrnice. Shodný názor vyslovil už Výbor evropských regulátorů cenných papírů (CESR) 1. V souladu s tím je pobídka přípustná, pouze pokud přispívá ke zlepšení kvality poskytované služby a není v rozporu s povinností obchodníka s cennými papíry jednat v nejlepším zájmu zákazníka. O existenci, povaze a výši nebo hodnotě pobídky, příp. způsobu jejich výpočtu, musí být zákazník jasně, srozumitelně a úplně informován.

Za zlepšování kvality poskytované služby přitom může být při přijímání a předávání pokynů v rámci distribučního řetězce považována i skutečnost, že je zajištěna snazší dostupnost produktů pro zákazníka. Konstrukce odměny však nesmí být v rozporu s povinností jednat v nejlepším zájmu zákazníka, což je případ odměny konstruované např. formou bonusu, tedy pokud by investiční zprostředkovatel obdržel od obchodníka s cennými papíry jednorázový bonus za prodej sjednaného množství určitého investičního nástroje. Investiční zprostředkovatel by byl v tomto případě motivován prodat co největší množství tohoto konkrétního investičního nástroje, bez ohledu na případný odlišný zájem zákazníka.

Údaje o pobídce mohou být zákazníkovi poskytnuty v podobě souhrnného popisu hlavních podmínek pobídky, avšak na žádost zákazníka musí být vždy sděleny též podrobnosti.

Pokud distribuční řetězec zahrnuje např. investiční společnost, pro níž obstarává distribuci obchodník s cennými papíry, který k tomu dále využívá investiční zprostředkovatele, měl by zákazník obdržet informace ve vztahu k tomu, kdo mu službu poskytuje, tedy zpravidla právě k investičnímu zprostředkovateli. V případech, kdy zprostředkovatel jedná jménem a na účet obchodníka s cennými papíry, lze uvažovat, že službu poskytuje přímo tento obchodník, pak ovšem musí kromě provize, kterou sám přijal, odkrýt i provizi, kterou v souvislosti s poskytnutím služby dál poskytl (čl. 26 písm. b) prováděcí směrnice), tedy i provizi zprostředkovatele.


 1 Viz materiál CESR: Inducements under MiFID, Recommendations, May 2007 dostupný na www.cesr.eu, str. 10.


Kontaktní osoba: Zdeňka Bahenská
E-mailová adresa: zdenka.bahenska@cnb.cz
Č.j. a datum: 2008/225/560 ze dne 18. 2. 2008

Upozorňujeme, že tato odpověď představuje názor sekce regulace a analýz finančního trhu a nelze ji považovat za právní předpis, rozhodnutí bankovní rady nebo úřední sdělení České národní banky.