ČNB > Často kladené dotazy > Stanoviska pro odbornou veřejnost > Které pobídky v penzijním připojištění jsou přípustné a které nikoliv?

Které pobídky v penzijním připojištění jsou přípustné a které nikoliv?

Česká národní banka nedávno uveřejnila úřední sdělení k některým pravidlům jednání s účastníky penzijního připojištění a zájemci o uzavření smlouvy o penzijním připojištění. V něm mj. konstatovala, že nepřípustné jsou obecně pobídky, které by mohly odvracet pozornost klienta od podstaty a vlastností nabízeného produktu nebo osoby penzijního fondu a výsledků jeho hospodaření. Stejně tak jsou nepřípustné pobídky vyvolávající tlak na rychlé, neuvážené rozhodnutí.

V úředním sdělení Česká národní banka informovala, že uvedené obecné vymezení hodlá doplnit konkrétními příklady, které uvádí níže:

 1. Přípustné pobídky jsou například
  1. dárkové, upomínkové nebo jiné reklamní předměty s logem penzijního fondu, které mají nízkou hodnotu,
  2. dárkové poukázky nízké hodnoty pro všechny účastníky v penzijním fondu,
  3. zprostředkování slev na zboží a služby poskytované třetí osobou, které nejsou kompenzovány penzijním fondem nebo jsou kompenzovány jen nízkou částkou a jsou poskytovány všem účastníkům,
  4. poskytnutí publikace o hospodaření s peněžními prostředky, investování na finančních trzích nebo důchodovém zabezpečení,
  5. bezplatné zřízení dálkového přístupu k informacím o prostředcích účastníka, penzijním fondu a výsledcích jeho hospodaření,
  6. snížení poplatků účtovaných účastníkovi penzijním fondem v závislosti na technickém řešení komunikace mezi účastníkem a penzijním fondem,
  7. bonus ve výši jedné poloviny (nebo méně) průměrného sjednaného a skutečně zaplaceného měsíčního příspěvku účastníka, který je vázaný na setrvání u penzijního fondu po dobu alespoň 12 měsíců, přičemž bonus nepřesahuje částku 500 Kč, je splatný až po uplynutí této doby a připisuje se na účet penzijního připojištění účastníka.
 2. Nepřípustné pobídky jsou například
  1. kompenzace poplatku podle § 24 odst. 4 zákona o penzijním připojištění, který musel zaplatit účastník penzijního připojištění za převedení prostředků účastníka do penzijního fondu („poplatek za přestup“) včetně bonusu za přestup od jiného penzijního fondu,
  2. navýšení prostředků účastníka, které byly převedeny do penzijního fondu z jiného penzijního fondu, jinak, než za podmínek přípustného bonusu dostupného při splnění podmínek každému účastníkovi v daném fondu,
  3. pobídky, které vyvolávají tlak na rychlé rozhodnutí zájemce, zejm. pobídky omezené lhůtou kratší než 3 měsíce, ve které je možné ji získat, nebo počtem osob, kterým bude poskytnuta, tím není dotčena možnost rozdávat drobné dárkové předměty podle okruhu oslovovaných osob, pokud nesvádějí k neuváženému uzavření smlouvy,
  4. garance minimálního zhodnocení prostředků účastníka v penzijním fondu ve spořící fázi u nově uzavíraných smluv (ledaže tuto garanci poskytuje třetí strana, která je zároveň schopná jí dostát),
  5. spotřebitelské soutěže pro nové účastníky o předměty vyšší hodnoty, poskytování dárkových poukázek, reklamních předmětů vyšší hodnoty nebo odpovídající kompenzace slev u třetích osob.

Uvedená pravidla se týkají i pobídek prezentovaných jako poskytnutí přímé provize zájemci, který uzavřel smlouvu o penzijním připojištění bez účasti zprostředkovatele.

Za nízkou hodnotu, která pozornost klientů zpravidla neodvrací, považuje Česká národní banka obvykle částku nižší než 500 Kč na osobu a rok. Vyšší částky budou podrobeny důkladnému individuálnímu přezkumu dodržení podmínek zákona o penzijním připojištění. Odůvodněné budou zejména u pobídek podporujících dlouhodobé setrvání v penzijním fondu. V takovém případě považuje Česká národní banka obvykle za přípustnou pobídku, jejíž celková výše na osobu za dobu trvání penzijního připojištění u daného penzijního fondu nepřesahuje trojnásobek průměrného zaplaceného měsíčního příspěvku tohoto účastníka, nejvýše však částku 3000 Kč. Zejména se to bude týkat přípustných pobídek podle bodu 1 písm. g).

Výše uvedené pevné částky vyjadřující hodnotu pobídky jsou indikativní a nebrání případnému individuálnímu přezkoumávání pobídek, které této výše nedosahují, Českou národní bankou, zejména ve vazbě na další prvky pobídky.

Penzijní fond má povinnost jednat kvalifikovaně i v souvislosti s nabídkami třetích osob, tzn. musí prověřit, než začne propagovat pobídku poskytovanou třetí osobou, zda by tato pobídka znamenala porušení zákona, pokud by ji činil penzijní fond přímo. Pokud by pobídka třetí osoby tyto podmínky nesplnila, je její prezentování penzijním fondem, např. na jeho internetových stránkách, ve vztahu k zájemcům nečestné a odporuje jejich zájmům ve smyslu zákona o penzijním připojištění.

Poznámka: Pro potřeby výše uvedených výpočtů se za příspěvek účastníka považuje příspěvek účastníka, na který je poskytován státní příspěvek.

Kontaktní osoba: Petr Jiška
E-mailová adresa: petr.jiska@cnb.cz
Datum: 11. prosince 2009


Upozorňujeme, že tato odpověď představuje názor sekce regulace a analýz finančního trhu a nelze ji považovat za právní předpis, rozhodnutí bankovní rady nebo úřední sdělení České národní banky.