ČNB > Často kladené dotazy > Časté dotazy klientů k úhradám do/ze zahraničí

Časté dotazy klientů k úhradám do/ze zahraničí

Jak zjistím číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN pro úhradu ze zahraničí do ČNB nebo do jiné banky v ČR?

Na webu ČNB www.cnb.czčásti Platební styk/IBAN naleznete odkaz na Kalkulátor IBAN. Po zadání čísla účtu v národním formátu získáte číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN a BIC kód banky příjemce. Tento kalkulátor slouží zároveň také pro otestování správnosti čísla účtu ve formátu IBAN a zobrazení čísla účtu v domácím formátu z formátu IBAN.

Na začátek

Jaké jsou v ČNB poplatky za došlou úhradu ze zahraničí?

Česká národní banka účtuje za došlou úhradu ze zahraničí na straně příjemce poplatek ve výši 1,60 CZK (dle Části I. Ceníku ČNB, v oddílu B – položka „Došlá úhrada), a to bez ohledu na to, odkud je úhrada zaslána. Tento poplatek je účtován samostatně, ze zůstatku na účtu. Příjemci je platba připsána v plné výši, ve které ji ČNB obdrží ze zahraničí.

Na začátek

Jak provést úhradu ze zahraničí, např. ze Slovenska nebo z Německa, na účet příjemce v ČNB, kdy částka úhrady je plátci vyměřena v CZK (např. platba sociálního pojištění, soudní poplatky, daně)?  Jakou částku v EUR bych měl odeslat z  účtu, aby byla úhrada příjemci připsána v požadované výši?

Takovouto platbu můžete zaslat v EUR nebo v CZK.

Pokud bude platba zasílána z Vaší strany v EUR (půjde tedy o tzv. SEPA úhradu), dojde na straně příjemce (v ČNB) k přepočtu z EUR na CZK. Pro přepočet použije ČNB kurz deviza nákup dne, kdy platba dojde do ČNB. Aktuální směnné kurzy jsou dostupné na internetové stránce ČNB v části Platební styk/Služby pro klienty, ceník/Kurzovní lístek ČNB. Pohyb kurzu nelze přesně předpovědět, proto doporučujeme částku v EUR přiměřeně navýšit tak, aby příjemce obdržel částku minimálně v předepsané hodnotě v CZK.

Pokud budete úhradu zasílat v CZK (tj. konverzi z EUR do CZK provede Vaše banka), úhrada bude připsána na účet ČNB, resp. na účet příjemce v plné výši, tj. ve výši, ve které byla odeslána Vaší bankou.

Na začátek

Jak provést úhradu z Ukrajiny na účet příjemce vedený v ČNB, kdy částka úhrady je plátci vyměřena v CZK? Lze zaslat úhradu v CZK, nebo raději v EUR resp. v USD? Jakou částku v EUR nebo v USD bych měl odeslat z mého účtu, aby byla příjemci úhrada připsána v požadované výši?

Platbu z Ukrajiny můžete zaslat v EUR, v USD a nebo v CZK.

Pokud je platba zasílána z Vaší strany v EUR/USD, dojde v ČNB k přepočtu z EUR/USD na CZK. Pro přepočet použije ČNB kurz deviza nákup dne, kdy platba dorazí do ČNB. Aktuální směnné kurzy jsou dostupné na internetové stránce ČNB v části Platební styk/Služby pro klienty, ceník/Kurzovní lístek ČNB. Pohyb kurzu nelze přesně předpovědět, proto doporučujeme částku transakce v měně EUR resp. USD přiměřeně navýšit tak, aby příjemce obdržel částku v minimální předepsané hodnotě v CZK.

Pro platbu v CZK platí, že vždy záleží na bance plátce, zda je schopna platbu v CZK uskutečnit. Dále u úhrad zasílaných z Ukrajiny obecně platí, že vždy doporučujeme uvedenou úhradu zasílat se způsobem zpoplatnění OUR tak, aby na straně příjemce byla připsána úhrada v plné výši.

Na začátek

Proč došlo ke změně způsobu zpoplatnění u zadané úhrady do zahraničí z OUR na SHA? Platba byla odeslána v EUR.

V tomto případě platba splňovala atributy standardní SEPA úhrady (tj. platby v měně EUR do země SEPA (externí odkaz)). Jediný možný způsob zpoplatnění u SEPA úhrady je SHA.

V případě, že by byla tato úhrada pořízena v měně CHF, způsob zpoplatnění OUR by zůstal zachován, neboť by se nejednalo o SEPA úhradu.

Na začátek

Co znamená typ poplatku SHA/OUR/BEN?

 

V mezibankovním zahraničním platebním styku jde o vzájemně uznávané označení pro způsob zpoplatnění tj. označení pro způsob účtování ceny za provedení příkazu.

Pokud je platba z ČNB zasílána s dispozicí SHA, znamená to, že plátci jsou účtovány ceny ČNB a příjemce hradí poplatky banky příjemce, příp. poplatky zprostředkujících bank. Úhrada může být tedy snížena o poplatky zprostředkujících bank a bude na účet banky příjemce připsána ve snížené výši (to však neplatí pro úhrady do zahraničí v měnách EU/EHP a do zemí EU/EHP, u kterých je platba na účet banky příjemce připsána v plné výši).

Pokud je platba z ČNB zasílána s dispozicí OUR, znamená to, že plátci jsou účtovány veškeré ceny spojené s provedením příkazu, tj. ceny ČNB, ceny banky příjemce, popř. ceny zprostředkujících bank. Za úhradu do zahraničí zaslanou z ČNB s dispozicí OUR se k poplatku za úhradu do zahraničí připočítává ještě poplatek za provedení této úhrady s dispozicí OUR. Ceny naleznete v Části I.Ceníku ČNB, v oddílu E.

Pokud je platba z ČNB zasílána s dispozicí BEN, znamená to, že plátci nejsou účtovány žádné ceny, neboť veškeré ceny, tj. ceny ČNB, banky příjemce, popř. dalších zprostředkujících bank, hradí příjemce.

Způsob zpoplatnění stanovuje plátce na příkazu k úhradě do zahraničí.

Na začátek

Jaké údaje jsou povinné pro SEPA úhradu?

Pro SEPA úhradu jsou povinnými údaji IBAN (číslo účtu příjemce v mezinárodním formátu), jméno/název účtu příjemce, částka. BIC kód banky příjemce není povinným údajem. Měnou transakce je vždy měna EUR.

Na začátek

Je právním předpisem ČR resp. EU regulována výše poplatků při převodu částky z české banky do jiné banky v rámci Evropské unie?

Výše poplatku za převod regulována není v tom smyslu, že pro poplatky není stanovena žádná maximální výše. Jediná regulace se týká poplatků za platby v EUR, SEK (švédská koruna) a RON (rumunský lei) v rámci zemí EU. Pro tyto poplatky platí, že musí být stejné pro vnitrostátní platby jako pro přeshraniční platby v dané měně. Toto vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 924/2009 o přeshraničních platbách ve Společenství (externí odkaz).

V článku 1 odst. 2 nařízení se uvádí: Toto nařízení se vztahuje na přeshraniční platby podle směrnice 2007/64/ES denominované v eurech nebo v národních měnách členských států, které v souladu s článkem 14 tohoto nařízení oznámily své rozhodnutí rozšířit uplatňování tohoto nařízení na svou národní měnu.

Rozhodnutí podle čl. 1 odst. 2 učinilo Švédsko a Rumunsko, proto se nařízení vztahuje na platby v měnách EUR, SEK a RON.

Článek 3 odst. 1 uvádí: Poplatky, které poskytovatel platebních služeb účtuje uživateli platební služby za přeshraniční platby, jsou stejné jako poplatky účtované tímto poskytovatelem platebních služeb uživatelům platebních služeb za odpovídající vnitrostátní platby stejné hodnoty a ve stejné měně.

Za úhradu v měně EUR z české banky do země EU (např. Velké Británie) nemůže banka plátce účtovat vyšší poplatek než za úhradu v měně EUR v rámci bank v České republice.

Na začátek

Jaké údaje jsou povinné pro provedení úhrady ze zahraničí na účet klienta v ČNB?

Pro provedení platby ze zahraničí na účet klienta v ČNB je třeba znát číslo účtu příjemce (ve formátu IBAN – více informací například na webu ČNB v části Platební styk/IBAN), dále pak správný a přesný název účtu příjemce a BIC/SWIFT banky příjemce (u SEPA úhrad tento údaj není povinně vyžadován). Dále je nutné také uvést způsob zpoplatnění, tj. jakou formou budou hrazeny poplatky (SHA/OUR/BEN). Pro hladký průběh provedení úhrady Vám jakožto plátci doporučujeme obrátit se na svou banku.