ČNB > Často kladené dotazy > Oznamovací povinnost podle devizového zákona - otázky a odpovědi

Oznamovací povinnost podle devizového zákona - otázky a odpovědi

1) Jaký typ transakce podléhá oznamovací povinnosti podle devizového zákona, kdo a jakým způsobem tuto povinnost plní?

Oznamovací povinnost podle vyhlášky č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona, ve znění pozdějších předpisů, byla s účinností od 17. srpna 2013 zrušena vyhláškou č. 235/2013 Sb. o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí. Informace o přeshraničních finančních transakcích nově zasílají pouze osoby, které obdržely vyrozumění od ČNB, že byly zařazeny do okruhu statisticky významných osob podle kritérií uvedených ve vyhlášce č. 235/2013 Sb. Kromě toho je vyhláškou č. 307/2004 Sb. upraveno předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí (s účinností od 1. ledna 2014 bude tato vyhláška nahrazena novou vyhláškou č. 314/2013 Sb.). Devizový zákon byl zrušen zákonem č. 323/2016 Sb. ze dne 6. září 2016, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

2) Jaké subjekty sestavují a předkládají výkazy pro potřeby sestavení platební bilance po zrušení oznamovací povinnosti?

Podle § 41 odst. 1 písm. c) zákona č. 227/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, je ČNB oprávněna vyžadovat informace a podklady ve formě statistických výkazů od osob, „které disponují informacemi potřebnými pro sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí, které Česká národní banka uvědomí o zařazení do okruhu statisticky významných vykazujících osob.“

Statisticky významnou osobou se stává osoba, která splňuje příslušná kritéria stanovená v § 3 odst. 1 prováděcí vyhlášky č. 235/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí.

Osoby zařazené do okruhu statistiky významných vykazujících osob předkládají výkazy:

 • PB (ČNB) 41-12 „Finanční úvěry a účty v zahraničí“ – měsíční výkaz
 • PB (ČNB)42-04 „Splátkový kalendář dlouhodobých finančních úvěrů přijatých ze zahraničí“ – čtvrtletní výkaz
 • PB (ČNB) 43-04 „Vybraná aktiva a pasiva vůči zahraničí“ – čtvrtletní výkaz
 • PB (ČNB) 71-01 „Roční výkaz o stavu přímých investic v zahraničí“
 • PB (ČNB) 72-01 „Roční výkaz o stavu přímých investic v tuzemsku“

Výkazy sestavuje a předkládá vykazující osoba:

 • která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční společnosti nebo objem úvěrů poskytnutých nebo přijatých v rámci jeho přímé investice v zahraničí ke konci kalendářního roku dosáhne alespoň 2 500 000 Kč,
 • která je tuzemskou společností s přímou investicí zahraničního investora a výše podílu zahraničního investora na jejím podnikání nebo objem úvěrů poskytnutých nebo přijatých v rámci jeho přímé investice v tuzemsku ke konci kalendářního roku dosáhne alespoň 25 000 000 Kč,
 • u které celkový roční objem aktiv nebo pasiv ve vztahu k zahraničí ke konci kalendářního roku dosáhne alespoň 200 000 000 Kč, nebo
 • u které celkový roční objem finančních úvěrů poskytnutých nebo přijatých ve vztahu k zahraničí ke konci kalendářního roku dosáhne alespoň 100 000 000 Kč.

Vykazující osoba, která náleží do sektoru vládních institucí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii, sestavuje a předkládá pouze čtvrtletně výkaz PB (ČNB) 42-04 "Splátkový kalendář dlouhodobých finančních úvěrů přijatých ze zahraničí“.

3) Jak je upraveno předkládání výkazů pro platební bilanci pro osoby, které náleží do sektoru finančních institucí?

Předkládání výkazů pro platební bilanci je rovněž upraveno ve vyhlášce č. 307/2004 Sb., resp. s účinností od 1. ledna 2014 to bude vyhláška č. 314/2013 Sb. o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí. Povinné osoby předkládají výkazy:

 • PB (ČNB) 61-12 „Měsíční výkaz o úvěrech a vkladech ve vztahu k zahraničí“
 • PB (ČNB) 62-04 „Čtvrtletní výkaz - splátkový kalendář dlouhodobých finančních úvěrů přijatých ze zahraničí“
 • PB (ČNB) 63-01 „Roční výkaz o přímých zahraničních investicích“
 • V (ČNB) 28-12 "Měsíční přehled držených zahraničních cenných papírů"
 • P (ČNB) 3-04 "Předpokládaná inkasa nerezidentů z tuzemských cenných papírů"

.