ČNB > Často kladené dotazy > Key Investments

Key Investments

Může se běžný občan seznámit se sankcemi udělenými Českou národní bankou konkrétním společnostem v rámci výkonu dohledu ČNB nad kapitálovým trhem?

Ano, Česká národní banka na svých internetových stránkách transparentně informuje o výrocích konkrétních pravomocných rozhodnutí vydaných v rámci výkonu dohledu na kapitálových trzích. Tato rozhodnutí jsou veřejně dostupná v části hlavního menu webu ČNB: Dohled nad finančním trhem - Výkon dohledu - Pravomocná rozhodnutí, takže se sankční minulostí konkrétních společností se může a v minulosti mohl seznámit kdokoli, kdo plánuje či plánoval prostřednictvím daných společností investovat své finanční prostředky na kapitálových trzích. Obecně platí, že každý investor by měl věnovat dostatek času vyhledání veřejně dostupných informací o společnosti, které hodlá svěřit správu peněz.

Na začátek

Podle čeho by se měl investor na kapitálovém trhu rozhodovat při úvaze o tom, kterému obchodníkovi s cennými papíry svěří peníze? Stačí, když se investor řídí tím, zda obchodník s cennými papíry má či nemá platné povolení k činnosti od ČNB?

Platné povolení pro danou investiční činnost, o kterou má investor od obchodníka s cennými papíry zájem, je základní podmínkou pro navázání vztahu, ovšem zdaleka ne jedinou. Seznam subjektů s povolením od ČNB, včetně seznamu konkrétních licencovaných činností, je k nalezení na webových stránkách ČNB.

Investování dočasně volných finančních prostředků na kapitálovém trhu je mnohem rizikovější než jejich běžné ukládání na účtech bank a nese sebou i riziko znehodnocení či dokonce i ztráty investice. V množství rizik má nezanedbatelné místo i riziko protistrany, případně možnost částečného nebo úplného selhání obchodníka s cennými papíry nebo jeho neschopnost dostát závazkům.

Zájemce o služby obchodníka by se proto měl snažit možná rizika co nejvíce minimalizovat. V případě svěření majetku k obhospodařování zákazník deleguje rozhodování o nakládání s tímto majetkem na obchodníka s cennými papíry. Protože při obhospodařování majetku zákazníka rozhoduje o klíčových otázkách výběru konkrétních investičních nástrojů a technik i protistran obchodů sám obchodník s cennými papíry, spočívá minimalizace rizika zejména v pečlivém výběru obchodníka s cennými papíry. Například tím, že bude chtít znát jeho kapitálovou sílu (pro případ domáhání se náhrady škody v soukromoprávním sporu), reference, odbornost a reputaci lidí (managementu, zaměstnanců, případně též vlastníků) atd. Investoři by při rozhodování o výběru konkrétní nabídky poskytování investičních služeb měli vycházet ze znalosti vlastních potřeb a cílů a neměli by důvěřovat lákavým nabídkám rychlého zisku nebo neobvykle vysokých či bezrizikových výnosů. Vysoké potenciální výnosy jsou vždy spojeny se zvýšeným rizikem. Zní-li nabídka až neskutečně dobře, nejspíše neskutečná je. Vždy je třeba mít na paměti, že lákavé výsledky investování v minulosti nejsou zárukou budoucích výnosů. Také nízké poplatky mohou leckdy znamenat jen to, že obchodník s cennými papíry v předložené nabídce oproti svým konkurentům zamlčel některé skryté náklady nebo jiné výhody, které může v souvislosti s obhospodařováním majetku svých zákazníků získat od třetích osob.

Riziko lze dále minimalizovat kvalitními podmínkami spolupráce zakotvenými ve smlouvě s obchodníkem, v průběhu smluvního vztahu pak posuzováním přístupu obchodníka s cennými papíry k obhospodařování majetku a kvality jeho činnosti (zejména složení obhospodařovaného portfolia a reálnosti jeho ocenění) např. ve spolupráci s nezávislými odbornými poradci.

Pokud hodlá svěřit rozhodování o části svých finančních prostředků některému obchodníkovi s cennými papíry územní samosprávný celek, měla by být vždy vypsána veřejná soutěž tak, aby o ní věděli všichni potenciální správci a mohli se jí zúčastnit. Při posuzování předložených nabídek by rozhodně neměla být nejdůležitějším kritériem přislíbená výše výnosů nebo výše nákladů spojená se správou aktiv. Cena za obhospodařování majetku je jistě důležitá, ale nabídka slibující nejvyšší zhodnocení nebo nejnižší poplatky nemusí být nejlepší.

Je třeba zdůraznit, že rozhodování o tom, komu a za jakých podmínek a za jakým účelem svěřit finanční prostředky, je především odpovědností jejich vlastníka. Odpovědnost za vlastní rozhodnutí z konkrétního vlastníka nikdo třetí nesejme. Žádná regulace ani dohled nemůže zajistit, že se jednotlivé subjekty působící na finančním trhu nemohou dopustit protiprávního jednání, přestože ČNB vynakládá značné úsilí, aby takovému jednání zabránila a když jej zjistí, tak jej postihuje.

Na začátek

Vede ČNB správní řízení se společností Key Investments? Zabývala se ČNB touto společností v minulosti?

ČNB, a před ní i Komise pro cenné papíry, jejíž činnost byla v roce 2006 integrována pod ČNB, se společnosti Key Investments věnovala opakovaně. Informace o sankční minulosti společnosti Key Investments jsou veřejně dostupné na webových stránkách České národní banky. Se sankční minulostí této společnosti se mohl seznámit kdokoli, kdo chtěl prostřednictvím této společnosti investovat své finanční prostředky.

V roce 2003 udělila Komise pro cenné papíry společnosti Key Investments (obchodní firma Key Investments byla do 15.12. 2004 SI Asset Management) pokutu 50 000 Kč. Tato informace je veřejně dostupná na webových stránkách ČNB pod následujícím odkazem: http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/prilohy-old/86965_51_so_80_01_6.pdf

V roce 2004 udělila Komise pro cenné papíry společnosti Key Investments (obchodní firma Key Investments byla do 15.12. 2004 SI Asset Management) pokutu 75 000 Kč. Tato informace je veřejně dostupná na webových stránkách ČNB pod následujícím odkazem: http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/prilohy-old/51_So_17_2003_15.pdf

V roce 2008 udělila ČNB společnosti Key Investments pokutu 200 000 Kč za nedostatky v poskytování investičních služeb. Tyto informace byly po nabytí právní moci rozhodnutí v květnu 2008 zveřejněny na webových stránkách ČNB zde: http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/prilohy-old/85931_51_so_2_2004_KEY.pdf

V roce 2009 ČNB udělila firmě Key Investments pokutu 2 miliony Kč. V odůvodnění rozhodnutí bylo poukazováno mimo jiné na sankční minulost této společnosti a na to, že „mírnější sankce nepůsobila v minulosti dostatečně preventivně, aby účastníka řízení přiměla k nápravě trvale neuspokojivých poměrů při poskytování investičních služeb zákazníkům“. I tyto informace se staly po nabytí právní moci rozhodnutí v listopadu 2009 veřejně dostupné zde: http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/prilohy-old/90469_2009_5611_570_2009_2940_110.pdf

V roce 2012 udělila ČNB společnosti Key Investments pokutu 2 500 000 Kč za nedostatky v poskytování investičních služeb. Tyto informace byly po nabytí právní moci rozhodnutí v dubnu 2012 zveřejněny na webových stránkách ČNB zde: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/prilohy/Sp_2010_236_573.pdf

Na začátek

Proč ČNB neodebrala společnosti Key Investments licenci již v roce 2009, když firmě udělila vysokou pokutu za opakované a závažné prohřešky proti zákonu o podnikání na kapitálovém trhu?

Výše pokuty uložená společnosti Key Investments v roce 2009 odpovídala závažnosti skutkových zjištění z let 2005-2008, majetkovým poměrům tohoto obchodníka s cennými papíry i rozhodovací praxi ČNB. V rámci těchto omezení - daných i platnými zákony, jimiž se činnost ČNB řídí - šlo o přísnou sankci. Zjištění se tedy jevila jako velmi závažná, ne však natolik, aby ČNB opravňovala k tomu, aby této společnosti zakazovala dále podnikat.

Na začátek

Sledovala ČNB po udělení pokut společnosti Key Investments v letech 2008 a 2009, zda byly nedostatky vytýkané této firmě ve správním řízení odstraněny?

Detailní šetření dohledu ČNB ve společnosti Key Investments v návaznosti na poslední udělenou sankci proběhlo hned v roce 2010 tak, aby mohla být ověřena reálná účinnost přijatých nápravných opatření.

ČNB (resp. Komise pro cenné papíry jako její předchůdkyně v oblasti výkonu dohledu nad kapitálovým trhem do roku 2006) ve věci společnosti Key Investments v minulosti opakovaně konala v rámci svých zákonných možností (a omezení) a povinnosti respektování zákonných lhůt.

Na začátek

Byla dvoumilionová pokuta společnosti Key Investments v roce 2009 udělena na základě vlastní činnosti ČNB nebo na základě nějaké stížnosti?

Za zjištěními, které vedly k udělení pokuty 2 miliony Kč v roce 2009 společnosti Key Investments, byly vlastní aktivity České národní banky (resp. Komise pro cenné papíry, která se od roku 2006 integrovala do ČNB). Nejprve se uskutečnila státní kontrola, na jejímž základě bylo zahájeno správní řízení a zjištěny další protiprávní skutky. Toto lze ověřit ve veřejně dostupném dokumentu k udělené dvoumilionové pokutě. Provedení kontroly je uvedeno v části Odůvodnění - str. 3, viz dokument zde:

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/106/106_poskytnute/download/rozhodnuti_51_SO_60_205..pdf

Pro doplnění - i v případě udělené pokuty 200.000 Kč pro Key Investments z roku 2008 platí, že ani zde nebyl na počátku nějaký vnější podnět, ale vlastní zjištění příslušných dohledových orgánů.

Na začátek

Co pro klienty obchodníka s cennými papíry znamená, když ČNB obchodníkovi udělí pokutu?

Je-li obchodníkovi s cennými papíry udělena sankce, znamená to, že porušil jednu či více povinností, které jsou mu stanoveny právními předpisy upravujícími oblast kapitálovém trhu. Česká národní banka sankce udělené obchodníkům na kapitálovém trhu zveřejňuje na svých webových stránkách v části Dohled nad kapitálovým trhem – Výkon dohledu – Pravomocná rozhodnutí. Každý se tedy může seznámit s konkrétním proviněním, výší pokuty a datem, kdy sankce nabyla právní moci.

Míru závažnosti porušení právních předpisů nelze porovnávat pouze podle výše udělených pokut. Správní orgán musí při ukládání sankce vždy zhodnotit nejen všechny okolnosti skutku, ale také majetkové poměry sankcionovaného subjektu. Z tohoto hlediska jde o to, aby pokuta byla individualizovaná. Stejně závažný delikt pak může v praxi být sankcionován odlišnou výší pokut, která je způsobena právě zohledněním majetkových poměrů tak, aby pro dotčené subjekty byla sankce relativně stejně citelná. Podle soudní judikatury současně žádná pokuta nesmí být likvidační.

Na začátek

Někteří klienti společnosti Key Investments uvedli, že ČNB investory před společností Key Investments včas nevarovala.

S touto interpretací zásadně nesouhlasíme. Z informací veřejně dostupných na internetových stránkách ČNB je naprosto zřejmé, že v případu společnosti Key Investments opakovaně konala. Před poslední pokutou udělenou společnosti Key Investments v roce 2012 jí ČNB udělila další dvě pokuty, které byly zveřejněny, a každý investor si na webu ČNB mohl najít informace, za jaké prohřešky byly uděleny.

Na začátek

Mohli se představitelé měst a obcí včas dozvědět o možných rizicích, které podstupují při investování majetku měst a obcí na kapitálových trzích?

V minulosti ČNB opakovaně upozorňovala ve veřejné komunikaci i v přímé korespondenci se starosty měst a obcí na to, že dle našich zkušeností nejsou tato rizika správci městských a obecních peněz plně doceňována a velmi konkrétně upozorňovala na rozdílnou míru rizika při investování na kapitálových trzích oproti běžným vkladovým produktům u bankovních domů.

Konkrétně už v únoru 2007 ČNB oslovila dopisem 6250 českých a moravských měst a obcí, v němž oslovené výslovně upozornila na rizika spojená s investováním na kapitálových trzích. Na rozeslání tohoto dopisu mimo jiné reagovala také média, která na aktivitu ČNB upozornila. Příkladem je článek vydaný pod titulkem „Obce a města hazardují s penězi, tvrdí ČNB“ v deníku Hospodářské noviny dne 5. března 2007, viz zde: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2007/cl_07_070305.html

Na začátek

Proč ČNB zveřejnila úplné rozhodnutí z roku 2009 o výsledku správního řízení vedeného se společností Key Investments?

Rozhodnutí ČNB, č.j. 2009/5611/570 ze dne 30. 7. 2009, spisová značka 51/SO/60/205, bylo zveřejněno na žádost podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106“). Na webových stránkách ČNB je toto rozhodnutí dostupné pod tímto odkazem: http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/106/106_poskytnute/download/rozhodnuti_51_SO_60_205..pdf

Rozhodnutí bylo poskytnuto po vyloučení všech informací, na které se vztahuje s odkazem na § 11 odst. 3 zákona č. 106 povinnost mlčenlivosti, tedy informací, které ČNB získala od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního předpisu. Upozorňujeme však, že po vyloučení výše uvedených informací nemusí mít zveřejněné rozhodnutí dostatečnou vypovídací hodnotu a může být dokonce zavádějící.

Na začátek

Může ČNB společnosti Key Investments úplně odebrat její licenci obchodníka s cennými papíry?

Společnosti Key Investments udělená licence dne 28. dubna 2011 zanikla. Viz informace dostupná na webových stránkách ČNB: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=3977&p_VER_ID=1001&p_DATUM=28.04.2011&p_ROL_KOD=6

Z tohoto důvodu není možné nyní této společnosti licenci odebrat.

Co konkrétně znamená pro společnost Key Investments, že už není držitelem licence obchodníka s cennými papíry?

Společnost je nyní povinna vypořádat své závazky vůči klientům a v tomto směru je povinna konat, včetně např. prodeje cenných papírů. Na vypořádávání závazků vůči klientům dohlíží ČNB.

Na začátek

Mělo na rozhodování ČNB ve věci Key Investments vliv dřívější angažmá tehdejšího člena bankovní rady ČNB Roberta Holmana ve společnosti Efficient Investments Ltd., která vlastnila podíl v Key Investments?

Pan Robert Holman se jako člen bankovní rady ČNB (únor 2005-únor 2011) na rozhodování o sankcích společnosti Key Investments nepodílel nebo se rozhodování o těchto sankcích vůbec neúčastnil. Při prvním rozhodování bankovní rady v této věci v roce 2007 pan Robert Holman deklaroval konflikt zájmů a k rozhodnutí se nevyjadřoval a nehlasoval o něm. Rozhodování bankovní rady ve věci společnosti Key Investments v roce 2008 a 2009 se pan Robert Holman vůbec neúčastnil. Navíc po celý šestiletý mandát pan Robert Holman nikdy neměl v gesci dohled nad činností útvarů ČNB, které se případem zabývaly.

Na začátek

Proč ČNB firmě Key Investments v roce 2010 rozšířila povolení k činnosti? Tedy rok poté, co této firmě udělila dvoumilionovou pokutu?

Společnosti Key Investments bylo rozšířeno její povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry o tu činnost, kterou předtím poskytovala neoprávněně a i za tento protiprávní postup byla pokutovaná. Pokud ČNB zjistí u dohlížených subjektů, že překračují své oprávnění k činnosti, řešením je pouze náprava takového stavu, a to tak, že dotčený subjekt ukončí výkon činnosti, ke které nemá povolení nebo rozšíří své povolení o předmětnou činnost. Společnost Key Investments na základě výzvy ze strany ČNB touto žádostí o rozšíření povolení k činnosti reagovala na část výtek shrnutých v rozhodnutí ČNB o udělení sankce ve výši 2 miliony Kč.

ČNB rozšířila společnosti Key Investments povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry s účinností od 5. března 2010, a to o hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. h) umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání a o doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. f) služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů.

Rozhodnutí o rozšíření povolení bylo zveřejněno na webových stránkách ČNB - viz zde:

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/susr-detail.html?cnbid=Sp%20/%202009%20/%20424%20/%20571&&cnbname=key%20investments&page=1

Ve výroku rozhodnutí o dvoumilionové pokutě bylo mj. uvedeno, že společnost Key Investments „v době od 8.7.2005 do 30.6.2008 poskytovala bez povolení hlavní investiční službu umisťování emisí investičních nástrojů podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve znění účinném do 30.6.2008 …“.

Jen pro doplnění je vhodné uvést, že po transpozici evropské směrnice MiFID (od 1.7.2008), byla v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu předmětná hlavní investiční služba rozdělena na dvě, a to na upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání (§ 4 odst. 2 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu) a na umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání (§ 4 odst. 2 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu).

V rámci řízení o rozšíření povolení obchodníka s cennými papíry byly posouzeny všechny předpoklady stanovené zákonem pro rozšíření povolení a Key Investments je splnila. V řízení byl mimo jiné kladen důraz na zajištění řádného informování zákazníků, kterým ve společnosti Key Investments hodlali nabízet, nebo v rámci poskytování investiční služby obhospodařování portfolia nakupovat, investiční nástroje emitenta, kterému současně poskytli investiční službu umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání. Střet zájmů mezi obchodníkem a jeho zákazníky (investory) totiž standardně vzniká v případě, že obchodník poskytuje investiční službu podle § 4 odst. písm. g) nebo h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Obchodník je zainteresován na objemu investičních nástrojů, které se mu podaří umístit. Obchodník proto musí o takovém střetu zájmů řádně potencionálního investora informovat, aby se investor mohl kvalifikovaně rozhodnout zda investici provede. V případě portfolio managementu musí být zákazník již při uzavírání smlouvy informován o možnosti, že takové investiční nástroje mohou být do jeho portfolia nakupována. Zákazník tedy musí dát k takovému způsobu obhospodařování portfolia souhlas.

Na začátek