ČNB > Často kladené dotazy > Evropský systém centrálních bank - jaké jsou úkoly ČNB?

Evropský systém centrálních bank - jaké jsou úkoly ČNB?

Vstupem ČR do EU se ČNB stala součástí Evropského systému centrálních bank (ESCB). Úkoly z toho vyplývající lze rozdělit na dvě etapy:

 1. Etapa po vstupu ČR do EU až do vstupu do euro oblasti
  • V této etapě, nedochází k zásadním změnám v základních úkolech a činnostech ČNB. Guvernér ČNB je členem Generální rady, jednoho ze tří vrcholných orgánů ECB. Tato Rada zasedá čtvrtletně. Zaměstnanci ČNB se podílejí na práci poradních výborů Generální rady ECB. ČNB se podílí na přípravě některých právních předpisů vydávaných ECB.
  • ČNB je podílníkem na kapitálu ECB a splatila v souladu s předpisy ECB příslušnou část svého podílu (7,5 %).
  • ČNB však je povinna v souladu se svým základním cílem udržovat cenovou stabilitu. Tím se ještě prohlubuje úloha ČNB pokud jde o úkol dalšího snižování inflace.
  • ČNB je od vstupu do EU povinna pokládat kurzovou politiku za věc společného zájmu všech zemí EU. Předpokládá se, že později v závislosti na připravenosti ČR ČNB uzavře s ECB dohodu o kurzovém mechanismu ERM II v rámci Evropského měnového systému. Tím se ČNB zaváže udržovat kurz české koruny v předem stanoveném pásmu, což bude klást zvýšené nároky na řízení kurzové politiky.
  • Od vstupu do EU je povinností ČNB předávat ECB k zajištění úkolů ESCB pravidelné statistické informace, které získává od příslušných národních úřadů a od hospodářských subjektů. 
  • ČNB má povinnost konzultovat s ECB všechna důležitá opatření a návrhy legislativních opatření z oblasti působnosti ECB.
 2. Etapa od vstupu ČR do eurozóny a přijetí jednotné měny euro
  • V této etapě již bude ČNB členem Eurosystému se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími.
  • Řízení měnové politiky bude probíhat společně v rámci eurozóny. Guvernér ČNB bude členem Rady guvernérů ECB, čímž se bude podílet na spolurozhodování v této oblasti.
  • Ztráta rozhodovacích pravomocí ČNB v měnové oblasti však nebude znamenat, že úloha národní banky bude postupně zanikat. Činnost ČNB se přesune do zvýrazněných úkolů v dalších oblastech:
  • ČNB se stane plnoprávným členem platebního systému TARGET II, který propojuje všechny centrální banky EU.
  • ČNB bude nadále zabezpečovat úkoly dohledu nad finančním trhem .
  • Přestože bude ČR součástí jednotné měny euro, bude mít ČNB dále povinnost razit mince v euro pro potřeby našeho státu a může být pověřena i emisí bankovek.
  • ČNB bude nadále provádět operace na volném trhu, jejichž zásady však bude určovat ECB.
  • ČNB bude dále spravovat zbylou část devizových rezerv po splnění povinnosti převedení stanovené části těchto rezerv na ECB. o ČNB bude nadále udržovat a navazovat vztahy s centrálními bankami a s finančními institucemi ve třetích zemích a s mezinárodními organizacemi.
  • ČNB bude pokračovat ve vedení účtů pro veřejnoprávní subjekty a pro jiné účastníky trhu