ČNB > Často kladené dotazy > ERB bank – otázky a odpovědi

ERB bank – otázky a odpovědi

09. 03. 2016

Česká národní banka zakázala předběžným opatřením ERB bank, a.s. poskytovat úvěry a přijímat vklady od veřejnosti.

Co toto opatření znamená pro klienty?

Podle předběžného opatření nesmí banka svým klientům poskytovat úvěry, přijímat vklady od veřejnosti a může pořizovat pouze aktiva s nulovým rizikem s výjimkou aktiv nutných k zajištění běžného provozu a s výjimkou ukládání vkladů v bankách, které mají licenci udělenou podle zákona o bankách nebo v bankách se sídlem v členských státech EU.

Jak a kdy se dostanou lidé ke svým penězům?

Vyplácení vkladů není předběžným opatřením nijak omezeno.

Proč nemůže ČNB blíže informovat o aktuální situaci v konkrétní finanční instituci?

ČNB není oprávněna poskytovat bližší informace o případných zjištěních při výkonu dohledu nad činností konkrétního subjektu finančního trhu s ohledem na zákonnou povinnost mlčenlivosti. V případě bank je tímto zákonným ustanovením § 25a zákona o bankách, podle něhož jsou osoby provádějící dohled nad činností bank povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce.

Pokud je ČNB vázána mlčenlivostí, proč tedy informuje o obsahu předběžného opatření? Není v tom rozpor?

O obsahu předběžného opatření ČNB informuje proto, že toto opatření má přímý vliv na klienty banky a ČNB je tak chce upozornit na komplikace, které mohou nastat v dalším poskytování některých služeb bankou jejím klientům. Detailní informace klienti mohou získat od ERB bank.