ČNB > Často kladené dotazy > ABO-K – Informace pro klienty (otázky a odpovědi)

ABO-K – Informace pro klienty (otázky a odpovědi)

 

A. Zprovoznění služby ABO-K, Podpisové vzory k ABO-K a registrace certifikátů klientaNa začátek

Kontrolu správnosti vyplnění Podpisového vzoru a vlastní registraci certifikátů provádí správci/správkyně účtu.

 1. Jsme novým klientem ČNB, jak mohu zaregistrovat svůj certifikát a zprovoznit službu ABO-K?
  Pro aktivaci služby ABO-K je třeba předložit na pobočce ČNB svému správci/správkyni účtu originály vyplněných Podpisových vzorů pro ABO-K. Tiskopisy podpisových vzorů včetně Návodu na jejich vyplnění jsou umístěny na webu ČNB v části Platební styk/Služby pro klienty/Přístup do ABO-K- podpisové vzory. Váš správce/správkyně účtu pak provede patřičné úkony k aktivaci přístupu do ABO-K. Pro hladký průběh správného vyplnění tiskopisů podpisových vzorů a registrace certifikátů doporučujeme obrátit se na svého správce/správkyni účtu.
  Další podrobné informace jsou klientům k dispozici také v Podmínkách pro používání služby ABO-K a v Příručce pro uživatele ABO-K. Všechny dokumenty jsou zároveň umístěny na webu ČNB.
 2. Mám vyplněné Podpisové vzory pro ABO-K. Je možné tyto dokumenty zaslat e-mailem a nebo poštou?
  Aktivace přístupu a služby ABO-K probíhá na základě předložených originálů Podpisových vzorů k ABO-K. Tyto dokumenty lze zaslat také poštou svému správci/správkyni účtu. Nelze však službu zpřístupnit na základě dokumentu tištěného z e-mailové zprávy.
 3. U mého osobního certifikátu, který mám zaregistrovaný pro ABO-K, mi byla prodloužena platnost. Proč je při přihlašování do ABO-K zobrazována zpráva „Certifikát není zaregistrován v ABO-K?
  Zkontrolujte, zda jste při přihlášení vybíral/a osobní certifikát, který máte zaregistrovaný v ABO-K pro přístup. Jaký certifikát máte registrovaný v ABO-K pro přístup, je uvedeno ve Vašich Podpisových vzorech k ABO-K.
  V případě prodlouženého osobního certifikátu vydaného v období 1. 7. 2016 – 30. 6. 2017 Vám bude po stisku tlačítka „Přihlásit se“ nabídnuta možnost přeregistrace. Přeregistrace certifikátu trvá až 15 min.
 4. U mého osobního certifikátu, který mám zaregistrovaný pro ABO-K, mi byla prodloužena platnost. Proč tlačítko k zaregistrování obnoveného certifikátu do ABO-K nereaguje?
  Z technologických důvodů může tato operace trvat až 15 minut. Vyčkejte prosím danou chvíli.
 5. Soubory s příkazy podepisujeme prostřednictvím systémového kvalifikovaného certifikátu. V rámci prodloužení platnosti nám byl vydán nový certifikát pro elektronickou pečeť. Proč je dávka odmítnuta kvůli podpisové chybě?
  Váš nový systémový kvalifikovaný certifikát podle evropské legislativy (Nařízení EP a Rady EU č. 910/2014 (externí odkaz)) je již certifikátem vytvářejícím elektronickou pečeť, jehož Jedinečné jméno má jiný obsah než certifikát předešlý. Registrace certifikátu s novým Jedinečným jménem musí být do ABO-K provedena na základě nově předložených podpisových vzorů.
  Formuláře Podpisových vzorů k ABO-K jsou klientům k dispozici na webu ČNB v části Platební styk/Služby pro klienty, ceník/Přístup do ABO-K - podpisové vzory. Pro hladký průběh registrace se obraťte na svého správce/správkyni účtu.
 6. Jak nahrát do internetového bankovnictví ABO-K obnovený certifikát?
  Certifikát nelze nahrát přímo do ABO-K. Certifikáty se registrují do ABO-K prostřednictvím Podpisových vzorů k ABO-K. Agenda podpisových vzorů je v kompetenci pobočky a konkrétního správce/správkyně Vašeho účtu.
  Podrobné informace o práci s certifikáty a způsobu jejich registrace naleznete také na webu ČNB v části Platební styk/Služby pro klienty/Dokumenty k ABO-K.
 7. Proč nemám v ABO-K přístupné tlačítko pro druhý podpis?
  Oba podpisy nemohou být vytvořeny jedním a tím samým disponentem a každý podpis musí být vytvořen jiným certifikátem. Do ABO-K se tedy musí přihlásit jiný disponent než ten, který vytvořil prvý podpis a připravenou dávku ve sloupci Podpis 2 podepsat.

B. Dávky s příkazy v ABO-KNa začátek

 1. Jak vložit externí dávku do ABO-K?
  Vložení externí dávky je umožněno pouze disponentům, kteří jsou k tomu oprávněni. Toto oprávnění lze udělit prostřednictvím Podpisových vzorů k ABO-K.
  V ABO-K v menu Dávky/ Přehled dávek naleznete v pravém horním rohu obrazovky tlačítko „Vložit externí dávku“.
  Po stisku tlačítka se otevře stránka, na níž jsou pole pro vložení datového souboru s příkazy (Soubor s dávkou) a souboru s podpisem/pečetí. Soubor s elektronickým podpisem/pečetí musí být vytvořen k tomuto účelu určenou aplikací/programem.
 2. Jaký je rozdíl mezi datem dávky a datem splatnosti příkazů v dávce?
  Datum dávky společně s číslem dávky a kódem klienta slouží pouze k jednoznačné identifikaci dávky a nemá žádný vztah k datům splatnosti v ní obsažených.
  Naproti tomu datum splatnosti příkazů v dávce může mít datum splatnosti až 29 dní do budoucnosti od aktuálního data, případně může být starší až 7 dnů.
 3. Kde naleznu popis formátu datových souborů s příkazy (externí dávky) vstupujících do internetového bankovnictví?
  Popis formátu datových souborů s příkazy naleznete na webu ČNB v části Platební styk/Služby pro klienty ceník/ v Příloze č. 2 k Podmínkám pro internetové bankovnictví ABO-K.
  ABO-K akceptuje čtyři typy vstupních souborů s příkazy FS2, FS4 , FS5 a FSE (formáty FS2 a FS4 jsou staré formáty a nedoporučujeme je nově implementovat). Formát FS5 slouží pro zadávání tuzemských příkazů a příkazů k úhradě do zahraničí. Formát FSE (soubor je ve formátu XML) je určen pro zadávání SEPA úhrad.
 4. Jaké výpisy poskytuje ABO-K?
  ABO-K vytváří dva typy souborů s výpisy, a to ve formátu PDF a v datovém formátu určeném pro automatizované zpracování. Soubor PDF obsahuje pohyby na jednom účtu. Soubor v datovém formátu obsahuje výpisy všech účtů, které má klient zaregistrované v ABO-K.
 5. Jak ověřovat pravost souborů s výpisy?
  Výpisy ve formátu PDF musí ověřovat klient vizuální kontrolou atributů certifikátu ČNB, který vytváří elektronickou pečeť. Popis kontroly je dostupný v ABO-K, v menu Různé/Návody, dokumenty, bod 2.
  Datové soubory s výpisy určené pro počítačové zpracování musí být z ABO-K staženy společně s elektronickou pečetí – je dostupná z menu Výpisy z účtů ve sloupci El.značka. Bezprostředně před importem do účetnictví klienta musí být pravost souboru s výpisem prověřena k tomu určenou programovou aplikací.
 6. Jak změnit řazení položek na výpisu?
  Položky výpisů ve formátu PDF jsou standardně řazeny podle pořadí účtování jednotlivých položek. Na základě Vaší žádosti zaslané e-mailem na adresu abok@cnb.cz může být nastaveno i jiné řazení položek na výpisu (např. dle data účtování a částky vzestupně a nebo sestupně).
  Řazení položek v datových souborech s výpisy nelze měnit (je řazeno dle pořadí, ve kterém bylo účtováno). Jejich třídění může zajistit váš účetní systém při jejich importu.
 7. Z jakého důvodu nám byla odmítnuta dávka?
  Důvod odmítnutí dávky je uveden v protokolu o zpracování dávky. Protokol o zpracování dávky je přístupný v ABO-K v menu Dávky (stránka Přehled dávek – předání dávky). Kliknutím ve sloupci „Stav“ na text „ODMÍTNUTA“ lze tento protokol zobrazit.
  Seznam chybových hlášení naleznete na webu ČNB v oddílu Protokol o zpracování dávky.
  Obr. č. 1 – Odmítnutí dávky
  Obr. č. 1 – Odmítnutí dávky
 8. Dávka byla odmítnuta s důvodem „Údaje v úvodním záznamu neodpovídají identifikaci dávky“. Co to znamená?
  Úvodní záznam dávky je první řádek souboru s příkazy. V něm je uveden typ souboru, identifikátor dávky, typ externího identifikátoru, maximální počet chybných příkazů, kdy má být dávka ještě zpracována a zda se jedná o běžný rok nebo dodatky.
  Identifikátor dávky v úvodním záznamu se skládá z kódu klienta, šestimístného data a čísla dávky. Tyto údaje musí být shodné s údaji uvedenými u dané dávky v ABO-K v seznamu dávek na stránce Přehled dávek – předání dávky.
 9. K čemu slouží Externí identifikátor?
  Externí identifikátor může klient použít pro jednoznačnou identifikaci svých příkazů a zabránit duplicitnímu předání příkazu ke zpracování v účetním systému ČNB. Podrobný popis Externího identifikátoru naleznete v Příloze č. 2 k Podmínkám pro internetové bankovnictví ABO-K, v informacích u formátu FS5 (kap. Formáty souboru s příkazy).

C. Ostatní dotazyNa začátek

 1. Dne 24. 4. jsme předali dávku s příkazy se splatností 24. 4. Proč byla část příkazů předaných v dávce odepsána z účtu dne 24. 4. a část příkazů dne 25. 4.?
  Váš účet je účtem státní pokladny (dle § 33 zákona o rozpočtových pravidlech) a je podřízen dle tohoto zákona souhrnnému účtu státní pokladny. Z těchto účtů nelze běžně provádět platby do jiných bank se splatností téhož dne. Příkazy by měly být vždy do ABO-K předány nejméně 1 den před jejich splatností.
  S datem 24. 4. byly provedeny pouze ty platby, ve kterých jsou oba účty, jak účet plátce tak účet příjemce, vedeny v ČNB a zároveň jsou oba účty podřazeny pod souhrnný účet státní pokladny. Ostatní platby, které tuto podmínku nesplnily, byly odloženy se splatností na následující účetní den 25. 4.
  Podrobné informace o Lhůtách pro předání příkazů naleznete na webu ČNB, v Podmínkách ČNB pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku (pdf, 545 kB) a zároveň v Podmínkách ČNB pro používání služby ABO-K internetové bankovnictví (pdf, 391 kB).
 2. Jak získáme výpis z účtu k 31. 12.?
  Pokud není 31. 12. pracovní den, nebo pokud sice je 31. 12. pracovní den, ale na vašem účtu nebyl v tento den žádný pohyb, výpis z účtu k 31. 12. se nevytváří.
  Pokud potřebujete doklad o zůstatku vašeho účtu k 31. 12., kontaktujte prosím svého správce/správkyni účtu.

D. KontaktyNa začátek

 1. Kam se obracet v případě dotazů?
  Kontaktujte nás telefonicky na telefonu: 224 414 659, 224 412 531 nebo e-mailem na schránku abok@cnb.cz. Dále viz. Kontakty.

Aktualizováno: 10. 5. 2017