ČNB > Úřední deska > Elektronická podatelna ČNB

Elektronická podatelna ČNB

DORUČOVÁNÍ DATOVÝCH ZPRÁV DO ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
Dle ustanovení § 64 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění

 1. Adresa elektronické podatelny:

  podatelna@cnb.cz
  Na tuto adresu je možno posílat elektronická podání, zejména v oblasti správního řízení, případně výběrových řízení, která jsou opatřena uznávaným elektronickým podpisem (ČNB je právnická osoba, které jsou svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance a zvláštními právními předpisy, a jako taková rozhoduje ve správním řízení o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob).
  Dále je možno na tuto adresu zasílat datové zprávy, které nejsou opatřeny elektronickým podpisem a podle charakteru obsahu budou podatelnou následně předány příslušnému odbornému útvaru k vyřízení.
  Další adresy ČNB, na které lze směřovat specifické datové zprávy – elektronická podání:
  1. spotrebitel@cnb.cz
   Na tuto adresu je možné elektronicky zasílat datové zprávy (tj. dotaz, podnět, upozornění apod.), týkající se působnosti České národní banky v oblasti ochrany spotřebitele. Finanční subjekty spadající do působnosti ČNB v oblasti ochrany spotřebitele mají povinnost jednat s odbornou péčí, řádně informovat o cenách a parametrech nabízených produktů a služeb. Lhůta pro vyřízení podání zaslaného České národní bance je 30 dnů ode dne doručení a pro vrácení podání, které nepatří do působnosti ČNB, 15 dnů. ČNB nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného nebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy nebo zaslané pouze na vědomí.
  2. statistickevykazy@cnb.cz
   Na tuto adresu mohou osoby, na které se vztahuje vyhláška č. 235/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí a vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, zasílat dotazy týkající se výkazů pro účely sestavení platební bilance.
  3. monestat@cnb.cz
   Na této adrese je možno se dotazovat na detailnější informace týkající měnové a bankovní statistiky České republiky, které nelze nalézt na www stránkách ČNB v oblasti statistika – měnová a bankovní statistika.
  4. paymentservices@cnb.cz
   Tato adresa je určena klientům ČNB, slouží pro zasílání informací a dotazů, týkajících se plateb do zahraničí.
  5. archiv@cnb.cz
   Na této adrese lze podat žádost o informace o možnostech a podmínkách studia archivních fondů spravovaných Archivem ČNB (období let 1816 – 1989). Dále je možné se jejím prostřednictvím obrátit na Archiv ČNB se žádostí o rešerši ohledně právnických i fyzických osob (z období let 1870 – 1950, resp. 1990), které se týkají zejména bankovních kont, úvěrových spisů, hypoték, osobních spisů, dědických záležitostí, vkladních knížek, zabavených cenností, bezpečnostních schránek, pohledávek u peněžních ústavů, náhrad za vyvlastněný majetek, pozůstalostí, dotazů na právní nástupce peněžních ústavů, měnových kurzů, Gestapem zabaveného židovského majetku, podkladů pro výmazní kvitance, náhrad za zabavený zemědělský majetek, mezistátních náhradových dohod apod.
 2. Adresa pro příjem datových zpráv na technických nosičích

  Česká národní banka
  Senovážná 3
  115 03 Praha 1

  Úřední hodiny podatelny:

  Po – Čt: 8.00 – 16.15 hod.
  Pá: 8.00 – 15.00 hod
  .
  Vedoucí podatelny: Eva Kalinová (certifikát)
  Zástupce: Marie Suchardová (certifikát), Pavel Jedlička (certifikát)

  Datové zprávy jsou přijímané na následujících technických nosičích:
  • compact disk – CD (CD-R, CD-RW),
  • USB Flash.
  Podání datové zprávy je podmíněno uvedením adresních údajů podatele a příjem datové zprávy je potvrzen „Podacím lístkem“ podatelnou ČNB. „Podací lístek“ obsahuje adresní údaje podatele, číslo jednací a věc přijatého podání.
 3. Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

  ČNB přijetí (případně odmítnutí) datové zprávy potvrzuje odesláním informace o přijetí/odmítnutí datové zprávy. Obsah odesílané informace datové zprávy je různý v návaznosti na skutečnosti související s příslušným podáním, např.:

  Zpráva o doručení datové zprávy do elektronické podatelny České národní banky

  Dobrý den,
  Vaše datová zpráva/podání ve věci „…“ byla/o doručena/o na elektronickou adresu podatelny spotrebitel@cnb.cz. Po ověření správnosti datové zprávy/podání (uznávaný elektronický podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy/podání.
  Děkujeme za pochopení.


  Potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy Českou národní bankou

  Dobrý den,
  Vaše podání ve věci „…“ bylo doručeno „…“ na elektronickou adresu archiv@cnb.cz a zaregistrováno pod číslem „…“. Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.
  Děkujeme Vám za důvěru.
 4. Technické parametry

  E-podatelna ČNB přijímá dokumenty zaslané elektronickou poštou v maximální velikosti každé přijímané zprávy včetně příloh do 10 MB, a to pouze v níže uvedených formátech s příponami:
  • doc, docx, rtf     Dokument ve formátu MS Word
  • xls, xlsx             Dokumenty ve formátu MS Excel
  • pdf                     Dokumenty ve formátu PDF – výstupní formát ERMS (PDF/A)
  • jpg                     Obrazový formát – jpg
  • xml                    XML data
  • txt                      Dokument ve formátu textového souboru
  • html                   Dokument ve formátu hypertextu
  • tiff                     Obrazový formát – výstupní formát ERMS (TIFF)
  Dokumenty v jiných formátech budou e-podatelnou automaticky odmítnuty s následujícím textem:
  Zpráva o automatickém odmítnutí datové zprávy elektronickou podatelnou České národní banky

  Dobrý den,
  Vaše datová zpráva/podání ve věci „…“, která/é byla/o doručeno „…“ na elektronickou adresu podatelna@cnb.cz, byla/o elektronickou podatelnou odmítnuta/o a vyřazena/o ze zpracování. Důvod(y) zamítnutí: „…“.
  Prosíme o opětovné zaslání po odstranění závad. Podmínky pro přijímání datových zpráv elektronickou podatelnou České národní banky jsou uvedeny na Úřední desce České národní banky na URL http://www.cnb.cz/cs/dulezite/uredni_deska/elektronicka_podatelna.html.
  Děkujeme za pochopení.


  Elektronická zpráva musí splňovat následující standardy:
  • RFC 5321 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
  • RFC 5322 Internet Message Format
  • RFC 6152 SMTP Service Extension for 8bit-MIMEtransport
  • RFC 1870 SMTP Service Extension for Message Size Declaration
  • RFC 2045 Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies
  • RFC 2046 Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part Two: Media Types
  • RFC 2047 MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) Part Three: Message Header Extensions for Non-ASCII Text
  • RFC 5751 Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) Version 3.1 Certificate Handling
  • RFC 5752 Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) Version 3.1 Message Specification

  Zvláštní upozornění uživatelům nekorektních národních (českých) verzí odesílacích programů
  Jedná se zejména o některé verze MS-Outlook a pravděpodobně všechny verze Lotus-Notes, popř. jejich doplňky pro zahrnutí elektronického podpisu, které posílají na nepřípustném místě znaky národní abecedy v nativním přímém kódování (obvykle jde o skrytý text "Toto je zpráva s více částmi ve formátu MIME.").
  Nadstandardní podpora umožňující zpracování takto nekorektních zpráv beze ztráty platnosti elektronického podpisu byla z technických důvodů ukončena k 30. 9. 2008.
  Náprava je možná buď použitím odpovídající základní (anglické) verze stejného programu (doplňku) nebo náhradou programem (doplňkem) jiným. Pokud by někdo chtěl závadný program (doplněk) dále používat a přitom se vyhnout dalším problémům, musí si u dodavatele vyreklamovat opravu.
  Nouzově lze použít účelovou podporu pro speciální přepravní transformaci a náhradní způsob doručení datové zprávy obsahující nekorektnosti popsaného typu, a to zasláním takové zprávy na dedikovanou adresu podatelna-nestandard@cnb.cz – použití této mimořádné služby je však bez záruky.
  Příklady konstrukce datových zpráv s elektronickým podpisem:
  • RFC 4134 – Examples of S/MIME Messages
 5. Uznávaný elektronický podpis, uznávaná elektronická značka a kvalifikované časové razítko

  Pokud je na podání požadován uznávaný elektronický podpis nebo uznávaná elektronická značka, musí tyto být založeny na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb (informace o CA se nalézá na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR). Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém jsou podpis nebo značka založeny.
  Potvrzení o doručení datové zprávy zasílaná ČNB jsou opatřena uznávanou elektronickou značkou ČNB.
  Významné dokumenty odesílané ČNB jsou opatřeny uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou a opatřeny kvalifikovaným časovým razítkem.
 6. Chybný formát dat

  V případě zjištění výskytu počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu (program obsahující vir) nebo chybného formátu dat – zpráva není vůbec zpracovávána a odesílatel je informován o nezpracování datové zprávy. V případě nevyžádané zprávy (spamu) – zpráva není vůbec zpracována a odesílatel není informován o nezpracování zprávy.
 7. Dotazy týkající se provozu e-podatelny

  Dotazy se vyřizují na základě písemného dotazu na adresu České národní banky nebo elektronicky na adresu podatelna@cnb.cz, případně telefonicky na čísle 224 415 454 (helpdesk).
 8. Seznam právních předpisů

  1. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
  2. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
  3. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;
  4. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  5. Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.