ČNB > Dohled a regulace > Whistleblowing

Oznamování porušení (Whistleblowing)

Shrnující informace:

  • kdo: oznamovatelem může být kdokoliv
  • co: porušení zákonných ustanovení obezřetnosti
  • na koho: na banku, záložnu nebo obchodníka s CP
  • oznamování přijímána a procesována tzv. chráněným komunikačním kanálem
  • rozlišovat mezi oznamováním porušení obezřetnosti a stížností jednotlivce na konkrétní postup instituce (jiný komunikační kanál i proces vyřizování)

Oznamování porušení je stále více uznávaný nástroj pro prevenci a odhalování protiprávního jednání, včetně korupce a podvodů, jehož smyslem obecně je přispívat k včasnému odhalování a zabránění negativním důsledkům tohoto jednání.

Ve znění § 10a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, § 7ad odst. 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů a § 12i odst. 2 zákona  č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů:

Co je a co je účelem oznamování porušení v působnosti České národní banky (dále jen „ČNB“)

Oznamování porušení představuje mechanismus umožňující hlášení porušení nebo hrozícího porušení ustanovení zákona prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu, přičemž do působnosti ČNB spadají oznámení, která ohlásí porušení či hrozící porušení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, právních předpisů je provádějících nebo přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících obezřetnostní požadavky (nařízení č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení EU č. 648/2012 a jeho prováděcí nařízení). S oznámeními a řešením sporů mimo zmíněnou působnost ČNB je nutné se obrátit na jiné kompetentní orgány veřejné moci nebo na soud.

Oznamování porušení v působnosti ČNB tak slouží jako možnost sdělování významných obav ohledně možného porušování výše uvedených právních předpisů včetně možného ohrožení řádné a spolehlivé funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému banky, družstevní záložny nebo obchodníka s cennými papíry (dále jen „instituce“) nebo některé jeho součásti.

Oznámení mají být činěna v dobré víře, oznamovatel by tedy měl být v době podání chráněného oznámení důvodně přesvědčen o pravdivosti poskytnuté informace.

Oznámení na postup a činnosti ČNB, organizační útvary ČNB nebo zaměstnance ČNB řeší interní audit ČNB. Pro taková oznámení je určen komunikační prostředek.

Pro naplnění zákonných požadavků na oznamování porušení v působnosti ČNB byl zaveden proces „chráněného oznámení“.

Kdo může využít oznamování porušení (oznamovatel)

  • stávající nebo bývalý pracovník instituce
  • jiná osoba než pracovník instituce

(společně dále jen „oznamovatel“)

Aniž by tím bylo dotčeno právo kohokoli využít oznamování porušení v působnosti ČNB, pracovníci instituce by měli pro účely svých chráněných oznámení zvážit přednostní využití obdobného interního mechanismu oznamování porušení, který je instituce ze zákona povinna rovněž vytvořit.

Ochrana osob a osobních údajů

ČNB obecně postupuje podle platných právních předpisů a vnitřních předpisů ČNB.

V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu stanovenou v § 10a zákona o bankách, § 7ad zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 12i zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

ČNB je tak ze zákona povinna chránit oznamovatele, v případě pracovníka banky alespoň před diskriminací nebo dalšími druhy nespravedlivého zacházení. K tomu ČNB využije vůči instituci diskriminující nebo nespravedlivě zacházející s oznamovatelem uložení opatření k nápravě nebo podání trestního oznámení, byl-li spáchán trestný čin vůči oznamovateli v důsledku oznámení porušení.

ČNB je také ze zákona povinna chránit osobní údaje oznamovatele a osoby, která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící porušení, ledaže je zveřejnění vyžadováno vnitrostátním právem v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením anebo oznamovatel porušení nebo hrozícího porušení udělí ČNB ke zveřejnění svých osobních údajů výslovný souhlas. S osobními údaji je obecně nakládáno jako s jinými dohledovými informacemi důvěrné povahy.

ČNB však zváží u každého důvodného oznámení faktické nebo potenciální dopady a svou zákonnou odpovědnost i zájem na řádném dohledu nad finančním trhem ve smyslu dodržování regulatorních předpisů institucemi.

S oznámeními a řešením sporů na ochranu osob a osobních údajů je nutné se obrátit na jiné kompetentní orgány veřejné moci nebo na soud.

Obsah oznámení

Chráněné oznámení musí vždy obsahovat:
identifikaci instituce, které se týká
identifikaci porušení, kterého se týká (co nejpopisnější)

Chráněné oznámení může též obsahovat:
kontaktní údaje oznamovatele
dostupné podkladové materiály a důkazy k hlášenému porušení

Je na rozhodnutí oznamovatele, zda oznámení zašle anonymně nebo neanonymně a zda v něm výslovně udělí ČNB souhlas se zveřejněním své totožnosti a osobních údajů pro účely šetření oznámení. Pokud takový souhlas neudělí, nebude ho ČNB moci kontaktovat, a to ani v případě potřeby upřesnění informací obsažených v oznámení, i kdyby to bylo žádoucí pro účely jeho řádného prošetření.

Z důvodu zajištění objektivního šetření oznámených skutečností, jakož i z důvodu ochrany práv a oprávněných zájmů dalších osob dotčených oznámením, ČNB nebude poskytovat oznamovateli konkrétní informaci o průběhu a výsledku šetření.

Oznamovatel může ČNB ke svému oznámení sdělit další nové skutečnosti, které se dozví. V případě, že dané oznámení bude stále ve stavu šetření, budou tyto skutečnosti zohledněny, pokud bude šetření již uzavřeno, zahájí ČNB případně nové šetření.

Jak bude s oznámením naloženo

Agenda oznamování porušení je řešena v rámci výkonu dohledu nad finančním trhem ČNB, v jehož působnosti se nachází dohled a kontrola nad institucemi.

Oznámení bude vyhodnoceno jako důvodné, částečně důvodné, nedůvodné a odložené bez vyřizování z důvodu nedostatečnosti, neurčitosti, nepatřičnosti nebo jiného závažného důvodu. Dle tohoto vyhodnocení bude dále šetřeno důvodné a částečně důvodné oznámení s využitím nástrojů dostupných k výkonu dohledu nad finančním trhem při současném zachování ochrany osob a jejich osobních údajů.

Komunikační kanál (jak oznamovat porušení)

Písemně na adresu:
Whistleblowing
Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1,

nebo osobně na podatelnu ČNB (ul. Senovážná 3, Praha 1).

Takto označené a určené chráněné oznámení přijímá a vyřizuje ČNB mimo rámec běžné komunikace.