Spisová značka: Sp / 2010 / 592 / 571
Název spisu: Žádost o povolení k činnosti investičního fondu Convenio, uzavřený investiční fond, a. s.
Název účastníka řízení: Sekyra Group Real Estate B.V. ; IČ: 34231538
Název účastníka řízení: LIVERA, s.r.o. ; IČ: 27646556
Název účastníka řízení: Hanover Asset Management, investiční společnost, a.s. ; IČ: 27927814
Datum vydání rozhodnutí: 11. 10. 2010
Datum nabytí právní moci rozhodnutí: 11. 10. 2010
Datum zahájení správního řízení: 29. 06. 2010
Text výroku pravomocného rozhodnutí: 1. Povolení k činnosti investičního fondu Convenio, uzavřený investiční fond, a. s., který bude mít uzavřenu smlouvu o obhospodařování majetku investičního fondu podle § 17 zákona o kolektivním investování, se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín, založeného Zakladatelskou smlouvou ze dne 2. června 2010, sepsanou ve formě notářského zápisu č. NZ 260/2010, N 276/20, se na základě žádosti jeho zakladatelů společností Sekyra Group Real Estate B. V. a LIVERA, s. r. o., podle § 64a odst. 1 zákona o kolektivním investování uděluje. 2. Podle § 56 zákona o kolektivním investování investiční fond Convenio, uzavřený investiční fond, a. s., bude speciálním fondem kvalifikovaných investorů, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností Hanover Asset Management, investiční společnost, a. s., IČ 27927814, se sídlem Malé náměstí 144/1, 110 00 Praha 1. 3. Podle § 64a odst. 2 ve spojení s § 64 odst. 2 zákona o kolektivním investování se schvaluje depozitář investičního fondu Convenio, uzavřený investiční fond, a. s., kterým bude Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, IČ 60433566, se sídlem Jungmannova 34/750, 110 00 Praha 1. 4. Podle § 64a odst. 2 ve spojení s § 64 odst. 2 zákona o kolektivním investování se schvalují stanovy investičního fondu Convenio, uzavřený investiční fond, a. s., jejichž navrhované znění je součástí Zakladatelské smlouvy uvedené v bodě 1. výroku. 5. Podle § 64a odst. 2 ve spojení s § 64 odst. 2 zákona o kolektivním investování se schvaluje statut investičního fondu Convenio, uzavřený investiční fond, a. s., který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.