Dne 19. 4. 2013 se uskutečnil seminář zaměřený na používání systému REGIS, který bude rozšířen i pro registraci pojišťovacích zprostředkovatelů.

    Program semináře:
  • Úvod
  • Základní představení systému REGIS
  • Praktické ukázky
  • Diskuse

Cílem semináře bylo seznámit technické pracovníky, kteří provádějí především hromadné registrace, s novým informačním systémem REGIS, který bude počátkem května nasazen do ostrého provozu. Z tohoto důvodu byli na seminář pozváni zástupci těch pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří mají na sebe navázáno více než 80 zprostředkovatelů (tj. téměř 100 organizací).

Na semináři byl prostřednictvím prezentace představen nový informační systém REGIS, důvody pro jeho vytvoření, základní rozdíly proti současnému systému ISPOZ apod. Zvláštní důraz byl kladen na praktické technické otázky související s vyplněním příslušných formulářů, podepsáním dokumentů, hlášením chyb a způsobu jejich odstraňování. Pozornost byla dále věnována zejména vazbám na základní registry a důsledkům z toho vyplývajícím na vlastní proces schvalování registrací. V rámci praktických ukázek bylo předvedeno podání žádosti vč. jejího zkontrolování, potvrzení přijetí a vygenerování platební instrukce (všechny reakce přišli reálně na zadaný e-mail).

Účastníci semináře průběžně kladli dotazy k vlastní prezentaci nebo požadovali vysvětlení, jak se situace změní ve vazbě na současné postupy. Dotazy byly průběžně zodpovídány zástupci ČNB.

V rámci diskuse byli účastníci seznámeni s dalším vývojem v této oblasti, tj. zejména upozorněni na projednávání novely ZPZ v Poslanecké sněmovně, která zásadním způsobem změní způsob registrace od 1. 1. 2014 (ale ve směru významného zjednodušení). V této souvislosti byli účastníci semináře požádáni o případné náměty z technické oblasti, které by z jejich hlediska usnadňovaly a zrychlovaly práci při registracích.

Na závěr byli účastníci semináře vyzváni, aby průběžně posílali veškeré dotazy nebo náměty na vylepšení systému na adresu registrace.subjektu@cnb.cz s tím, že tyto budou zváženy při přípravě úprav systému registrace podle novely ZPZ.

Prezentace Zavádění systému REGIS pro pojišťovací zprostředkovatele (pdf, 976 kB)