ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Povolovací a schvalovací řízení > Registrace – investiční zprostředkovatel a vázaný zástupce > Upozornění týkající se obnovy oprávnění k nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření

Upozornění týkající se obnovy oprávnění k nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření

Podle ustanovení § 80 odst. 2, § 82 odst. 3 a § 82 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDPS“) povolení k nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření platí pouze do konce druhého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byla provedena registrace nebo zápis do seznamu nebo uděleno povolení. Oprávnění k činnosti se obnoví po zaplacení správního poplatku, a to vždy na dalších 24 měsíců.

ČNB v souladu s § 80 odst. 4 a § 82 odst. 4 ZDPS informuje o způsobu zaplacení správního poplatku a obsahu oznámení, jeho formě a způsobu zaslání.

Obnova oprávnění k činnosti se týká subjektů uvedených v následující tabulce.

Subjekt Právní úprava Položka sazebníku1)
č. 65 bod 10
Výše poplatku
Vázaný zástupce
- investičního zprostředkovatele nebo
- obchodníka s cennými papíry
§ 82 odst. 6, § 80 ZDPS písm. a) 1 000 Kč
Vázaný zástupce penzijní společnosti § 80 ZDPS písm. b) 1 000 Kč
Investiční zprostředkovatel, nebankovní obchodník s cennými papíry § 82 odst. 3 ZDPS písm. c) 5 000 Kč
Bankovní obchodník s cennými papíry § 82 odst. 3 ZDPS písm. d) 5 000 Kč

Platnost oprávnění byla novelou ZDPS č. 377/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 prodloužena na 2 roky. Povolení, registrace nebo zápis do seznamu tedy platí do konce druhého kalendářního roku po roce, v němž oprávnění vzniklo, a obnovuje se vždy po uplynutí 24 měsíců. Z uvedené novely tedy vyplývá následující:

  • Subjekty, kterým vznikne oprávnění v roce 2016, budou povinny uhradit obnovovací poplatek v roce 2018.
  • Pro osoby, kterým vzniklo oprávnění v roce 2015, již platí novelizovaná úprava, povinnost obnovy se jich tak bude poprvé týkat na konci roku 2017.
  • Ti, jejichž oprávnění vzniklo v roce 2014 nebo dříve, již byli povinni uhradit obnovovací poplatek na konci roku 2015, v souladu s novelizovanou úpravou budou povinni uhradit další obnovovací poplatek na konci roku 2017.
  • Osobám, které byly povinny uhradit obnovovací poplatek na konci roku 2015, avšak neučinily tak, oprávnění zaniklo k 31. 12. 2015. Pro případné pokračování v činnosti je nutné opětovně požádat o nové příslušné oprávnění.

V roce 2016 se tedy obnova oprávnění k nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření nebude týkat žádného subjektu.

Postup obnovy není z tohoto důvodu dále uveden. Tato informace bude aktualizována v průběhu roku 2017.


1) Příloha zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů