ČNB > Dohled a regulace > Výkon dohledu > Postavení dohledu > Regulace a dohled v oblasti penzijních společností a fondů

Regulace a dohled v oblasti penzijních společností a fondů

Důvěryhodnost a stabilita penzijního systému je pro fungování ekonomiky jednou ze základních podmínek. Tuto důvěryhodnost a stabilitu nelze zajistit pouze tržními mechanismy, proto je činnost institucí poskytujících finanční služby v oblasti III. pilíře důchodového systému (penzijních institucí) – penzijních společností obhospodařujících transformované a účastnické fondy, zahraničních institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění – regulována omezujícími a přikazujícími pravidly, především v podobě právních předpisů upravujících provozování penzijních systémů – penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření, zaměstnaneckého penzijního pojištění. Dohled nad dodržováním těchto pravidel a vyvozování důsledků z jejich porušení je pak nazýván dohledem v oblasti penzí. Při výkonu dohledu v oblasti penzí postupuje ČNB rovněž podle zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu, podle kterého posiluje důvěru investorů a emitentů investičních nástrojů v kapitálový trh zejména tím, že přispívá k ochraně investorů a rozvoji kapitálového trhu a podporuje osvětu v této oblasti. Pod tímto obecně definovaným posláním se v oblasti penzí rozumí především podpora zdravého rozvoje, transparentnosti, tržní disciplíny a konkurenceschopnosti penzijních institucí, předcházení systémovým krizím, ochrana účastníků penzijních systémů a posilování důvěry veřejnosti v tyto penzijní systémy.

Cílem dohledu v oblasti penzí není za každou cenu zabránit selhání každé jednotlivé penzijní instituce, nahrazovat činnost soudů či arbitráží při rozhodování o soukromoprávních vztazích mezi poskytovateli služeb a jejich zákazníky, nahrazovat funkci orgánů činných v trestním řízení a vyřizovat stížnosti účastníků penzijních systémů na případné nesrovnalosti ve výši poskytnutých státních příspěvků. Orgány penzijní instituce odpovídají za funkčnost vnitřních kontrolních mechanismů a řízení rizik v penzijní instituci. Významné kontrolní pravomoci jsou svěřeny depozitáři. Dohled v oblasti penzí provádí následnou kontrolu zaměřenou na dodržování stanovené regulace. Dohled nemůže sám o sobě zabránit uzavření ztrátových obchodů, měl by však při zjištění nedostatků zasáhnout svými nástroji, kterými může být i odnětí povolení k činnosti penzijní instituce. Smyslem uvedených veřejnoprávních opatření je ochrana finančního trhu jako celku a omezení možnosti výskytu obdobného protiprávního jednání v budoucnosti.

Podle zákona o ČNB dohled v oblasti penzí zahrnuje rozhodování o žádostech o udělení licencí, povolení, registrací a předchozích souhlasů podle zvláštních právních předpisů, kontrolu dodržování podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními, kontrolu dodržování zákonů, k jejichž kontrole je ČNB zmocněna zákonem nebo zvláštními právními předpisy, kontrolu dodržování vyhlášek vydaných ČNB, získávání informací potřebných pro výkon dohledu a jejich vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti, ukládání opatření k nápravě a sankcí a řízení o správních deliktech a přestupcích.

Činnost penzijní společnosti podléhá také státnímu dozoru Ministerstva financí, a to v rozsahu povinností spojených s poskytováním a vracením státního příspěvku.

Regulace v oblasti penzí stanoví rámec pro obezřetnou činnost penzijních institucí a dohled v oblasti penzí kontroluje dodržování této regulace. Činnost penzijních společností při obhospodařování účastnických fondů podléhá zákonu č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů. Činnost penzijních společností při provozování penzijního připojištění pomocí majetku v transformovaném fondu podléhá v omezeném rozsahu rovněž zákonu č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Vedle toho byla zavedena pravidla pro zaměstnanecké fondy podle zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který na základě předpisů EU umožňuje činnost zahraničních institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění v ČR  (legislativní základna).